เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ

11/01/2013 20:39 เมื่อ 11/01/2013 อ่าน 2957
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
ประกอบด้วยวัดจำนวน ๒๗ วัด
จำนวน ๕ ตำบล


ที่ นาม ตำแหน่ง วัด วัดในปกครอง
พระครูศุภธรรมคุณ จอ.บ้านหมอ มะขามเรียง ๒๗
พระครูสังวรสิริธรรม จต.บ้านหมอ สร่างโศก
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ จต.ตลาดน้อย โบสถ์แจ้ง
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ จต.บ้านครัว บ้านหมอ
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ จต.หนองบัว ราษฎร์บำรุง
พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน จต.โคกใหญ่ โคกกุ่ม

 
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการ  และ เลขานุการเจ้าคณะ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ


ที่ ชื่อ  -  ฉายา ตำแหน่ง วัด ตำบล
พระครูศุภธรรมคุณ จอ.บ้านหมอ   มะขามเรียง โคกใหญ่
พระพงศกร  กวิวํโส เลข.จอ.บ้านหมอ มะขามเรียง โคกใหญ่
พระครูสังวรสิริธรรม จต.บ้านหมอ สร่างโศก บ้านหมอ
พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ จต.หนองบัว ราษฎร์บำรุง บ้านหมอ
พระครูเวชคามธรรมานุกิจ จต.บ้านครัว บ้านหมอ บ้านหมอ
พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ จต.ตลาดน้อย โบสถ์แจ้ง ตลาดน้อย
พระครูวินัยธรสนอง  ธมฺมทินฺโน จต.โคกใหญ่   โคกกุ่ม โคกใหญ่
พระปลัดอัฎฐวัฒน์ อตฺถวฑฺฒโน เลข.จต.บ้านหมอ จั่นเสือ ตลาดน้อย
พระอธิการวัลลภ  โชติโย เลข.จต.หนองบัว ปัญจาภิรมย์ หนองบัว
๑๐ พระปลัดสมบูรณ์  ชนาสโภ เลข.จต.บ้านครัว บ้านหมอ บ้านหมอ
๑๑ พระปลัดปัญญา  ปญฺญาคโม เลข.จต.ตลาดน้อย โบสถ์แจ้ง ตลาดน้อย
๑๒ พระสมุห์สุพร ฐานกโร เลข.จต.โคกใหญ่ โคกกุ่ม โคกใหญ่
๑๓ พระครูรัตนสรคุณ จร. โพธิ์ทอง ตลาดน้อย
๑๔ พระครูสังวรสิริธรรม จร. สร่างโศก บ้านหมอ
๑๕ พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ จร. ราษฎร์บำรุง บ้านหมอ
๑๖ พระปลัดบุญหลง  กมฺพุวณฺโณ จร. โคกมะขาม ตลาดน้อย
๑๗ พระอธิการวัลลภ  โชติโย จร. ปัญจาภิรมย์ หนองบัว
๑๘ พระครูสิริบุญเขต จร. โคกใหญ่ โคกใหญ่
๑๙ พระครูศุภธรรมคุณ จร. มะขามเรียง โคกใหญ่
๒๐ พระครูเวชคามธรรมานุกิจ จร. บ้านหมอ บ้านหมอ
๒๑ พระอธิการสมภพ ธมฺมปาโล จร. หนองถ่านใต้ บ้านครัว
๒๒ พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์ จร. โคกเสลา หนองบัว
๒๓ พระปลัดอัฎฐวัฒน์ อตฺถวฑฺฒโน รก.จร. จั่นเสือ ตลาดน้อย
๒๔ พระอธิการสมบุญ   กลฺยาณธมฺโม จร. บ่อพระอินทร์ หนองบัว
๒๕ พระปลัดอุทัยวุฒิ  นิติสาโร จร. บ้านครัว บ้านครัว
๒๖ พระครูมงคลวรธรรม จร. หนองพันเรือ โคกใหญ่
๒๗ พระครูบุญกิจโกศล จร. ม่วงน้อย บ้านครัว
๒๘ พระอธิการบุญรัง  ญาณสีโล จร. หนองนางปุ๋ย โคกใหญ่
๒๙ พระอธิการมานิตย์  มุตฺตจิตฺโต จร. มหาโลก บ้านครัว
๓๐ พระใบฎีกาสมพร ชาคโร จร. สุนทรเทพมุนี บ้านหมอ
๓๑ พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ จร. โบสถ์แจ้ง ตลาดน้อย
๓๒ พระครูโสภณกิจจานุโยค จร. สารภี บ้านหมอ
๓๓ พระอธิการสมชาย  ฐานวโร   จร. โคกงาม ตลาดน้อย
๓๔ พระประชุม รก.จร. บางขวัญ บ้านครัว
๓๕ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต จร. หนองคล้า หนองบัว
๓๖ พระสมจิตร์  อภิวโร รก.จร. หนองเขศรีมงคล หนองบัว
๓๗ พระครูวินัยธรสนอง   ธมฺมทินฺโน    จร. โคกกุ่ม โคกใหญ่
๓๘ พระปลัดกรกต  กิตฺติทินฺโน จร. หนองบัว หนองบัว
๓๙ พระมหาวันชัย  อติธมฺโม จร. ธรรมเสนา บ้านหมอ
๔๐ พระปลัดสมบูรณ์  ชนาสโภ รจร. บ้านหมอ บ้านหมอ
๔๑ พระหน   สุมิตฺโต ผจร. โพธิ์ทอง ตลาดน้อย
๔๒ พระสมุห์แหร่ม  ถิรจิตฺโต ผจร. มะขามเรียง โคกใหญ่
๔๓ พระปลัดปัญญา  ปญฺญาคโม ผจร. โบสถ์แจ้ง ตลาดน้อย
๔๔ พระจินดา จิตฺตสํวโร ผจร. โคกใหญ่ โคกใหญ่
๔๕ พระใบฎีกานิโรจน์ ฐานิสฺสโร ผจร. สร่างโศก บ้านหมอ

 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม167276
แสดงหน้า210891