เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลโคกใหญ่

26/04/2012 19:22 เมื่อ 26/04/2012 อ่าน 1455
ประวัติวัดมะขามเรียง
วัดมะขามเรียง  ตั้งอยู่ที่  ๖๖  หมู่   ๒   บ้านบ่อกระโดน   ตำบลไผ่ขวาง   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๒๔  ไร่  ๓๔  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๑๖
อาณาเขต  ทิศเหนือ  จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้   จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก  จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก   จดถนนสาธารณะ  ที่ดินเอกชน
มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๕  แปลง  เนื้อที่  ๖๒  ไร่  ๒  งาน  ๓๙  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๓๑๐  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๓๕  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศง  ๒๕๑๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์  ชั้นเดียว
หอสวดมนต์  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๑  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  เป็นอาคารครึ่งตึครึ่งไม้
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๙  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๘  หลัง
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง  เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสมาธิ  ๑  องค์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๕   พระประธานประจำศาลการเปรียญ   ปางสมาธิ   ๑  องค์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๑๖   ปูชนียวัตถุอื่นๆ  เจดีย์   ๑   องค์สูง   ๒๙  เมตรวัดมะขามเรียง ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ.   ๒๔๗๒   การ       บริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการปลั่ง   พ.ศ.  ๒๔๗๒   ถึง   พ.ศ.   ๒๔๘๘
๒.พระครูเวชคามคณารักษ์      พ.ศ.  ๒๔๘๙    ถึง   พ.ศ.   ๒๕๓๒
๓.พระครูศุภธรรมคุณ   พ.ศ.   ๒๕๓๓   ถึง   ปัจจุบัน
การศึกษา   มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   เปิดสอนเมื่อ   พ.ศ.   ๒๔๘๙  ถึงปัจจุบัน
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   เปิดสอนเมื่อ   พ.ศ.    ๒๕๔๖    ถึง   ปัจจุบัน
 
 
 
 
ประวัติวัดโคกกุ่ม
 
วัดโคกกุ่ม ตั้งอยู่บ้านโคกกุ่ม   ตำบลโคกใหญ่   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๒   งาน 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  จดลำคลองสาธารณะ
ทิศใต้   จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก  จดลำคลอง
ทิศตะวันตก   จดถนนสาธารณะ 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๔  เมตร  เป็นอาคารไม้
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง  และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  หลัง
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง  เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
วัดโคกกุ่ม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๓
  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระแฉ่ง                                             พ.ศ.  ๒๔๕๐                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๕๕
๒.พระเปล่ง                                           พ.ศ.   ๒๔๕๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๑
๓.พระทอง                                             พ.ศ.   ๒๔๖๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๕
๔.พระทองอยู่                                         พ.ศ.   ๒๔๖๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๐
๕.พระวงศ์                                             พ.ศ.   ๒๔๗๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๐
๖.พระอธิการลัก                                     พ.ศ.   ๒๔๘๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๘
๗.พระอธิการเผื่อน   ขนฺธสาโร                  พ.ศ.   ๒๔๘๙                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๒
๘.พระปลัดสนอง   ธมฺมทินฺโน                  พ.ศ.   ๒๕๔๒                ถึง  ปัจจุบัน
 
 
ประวัติวัดโคกใหญ่
 
วัดโคกใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  ๔๖    บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  ๖  ตำบลโคกใหญ่   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๓   งาน  ๙๔  ตารางวา  แนดที่ดินเลขที่  ๓๘๕๓๖,  ๑๖๕๓๐อาณาเขต 
ทิศเหนือ  จดคลองชลประทาน
ทิศใต้   จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก  จดลำคลองสาธารณะ
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ทรงไทย  ๒  ชั้น
หอสวดมนต์  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๓.๕๐  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๒  หลัง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดกว้าง  ๔๘  นิ้ว  สูง   ๖๐  นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒
วัดโคกใหญ่  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๒
  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการคง                                     พ.ศ.  ๒๔๗๒                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๐
๒.พระอธิการชื้น                                     พ.ศ.   ๒๔๘๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๒๕๐๐
๓.พระอธิการบุญมา                                พ.ศ.   ๒๕๐๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๖
๔.พระเทพ                                             พ.ศ.   ๒๕๑๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๙
๕.พระอธิการชูไทย                                  พ.ศ.   ๒๕๒๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔
๖.พระครูสิริบุญเขต                                พ.ศ.   ๒๕๒๕                ถึง  ปัจจุบัน


ประวัติวัดหนองพันเรือ
 
วัดหนองพันเรือ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๐    บ้านหนองพันเรือ  หมู่ที่  ๑  ตำบลไผ่ขวาง   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๒ ไร่  ๒   งาน  ๔๓  ตารางวา 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  จดลำรางสาธารณะ
ทิศใต้   จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก  จดลำคลองสาธารณะ
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ทรงไทย  ๒  ชั้น
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๗  หลัง  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง โรงครัว  ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดกว้าง  ๓๒  นิ้ว  สูง   ๗๒  นิ้ว
วัดหนองพันเรือ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  .  ๒๔๑๗
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูมงคลวรธรรม
 
 
ประวัติวัดหนองนางปุ๋ย
วัดหนองนางปุ๋ย  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๘    บ้านหนองนางปุ๋ย  หมู่ที่  ๓  ตำบลโคกใหญ่   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๓   งาน  ๓๘ ตารางวา 
อาณาเขต          ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้   จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน 
มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวนต  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๘  ไร่  ๓  งาน  ๓๘  ตารางวา  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หอสวดมนต์  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กุฎีสงฆ์  จำนวน ๓  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๒  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๑เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี  หอระฆัง   ๑   หลัง โรงครัว  ๑  หลัง เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลังปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสมาธิ  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ วัดหนองนางปุ๋ย  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๗๙  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๘     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการกอ                                     พ.ศ.  ๒๓๗๙                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๐๓
๒.พระอธิการสิน                                     พ.ศ.   ๒๔๐๓                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๐๕
๓.พระอธิการพ่วง                                   พ.ศ.   ๒๔๐๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๐๙
๔.พระอธิการนวน                                   พ.ศ.   ๒๔๐๙                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๒๙
๕.พระอธิการปลื้ม                                   พ.ศ.   ๒๔๒๙                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๕๑
๖.พระอธิการแหยม                                 พ.ศ.   ๒๔๕๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๕
๗.พระอธิการฉุน                                     พ.ศ.   ๒๔๖๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๐
๘.พระอธิการเช้า                         พ.ศ.   ๒๔๘๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๑
๙.พระอธิการเฉลิม                                  พ.ศ.   ๒๕๐๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๘
๑๐.พระอธิการฉุย                                   พ.ศ.   ๒๕๒๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๓๐
๑๑.พระอธิการละออง                             พ.ศ.   ๒๕๓๒                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๓
๑๒.พระอธิการบุญรัง ญาณสีโล              พ.ศ.   ๒๕๔๖                ถึง  ปัจจุบัน


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม167284
แสดงหน้า210899