เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว

26/04/2012 19:19 เมื่อ 26/04/2012 อ่าน 1141
ประวัติวัดปัจจาภิรมย์
วัดปัจจาภิรมย์  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๓    บ้านปัจจาภิรมย์  หมู่ที่  -  ตำบลสร่างโศก   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๘  ไร่    ๑  งาน   ๕๒  ตารางวา น.ส.๓  เลขที่ ๑๐๒
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก       จดถนนสาธารณะ
มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๒  แปลง  เนื้อที่  ๒๕  ไร่  ๓๕  ตารางวา 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒.๓๐  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๑ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๙.๑๕  เมตร  ยาว  ๑๗.๐๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๔ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๗  หลัง  เป็น อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๔  หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร ยาว  ๑๘.๓๕  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสะดุ้งมาร 
 วัดปัจจาภิรมย์  ตั้งเมื่อ   วันที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๐๐
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระประยงค์                                       พ.ศ.  ๒๔๙๐                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๙๖
๒.พระครูสุวรรณสารคุณ                          พ.ศ.   ๒๕๐๖                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๔
๓.พระอธิการวัลลภ    โชติโย                    พ.ศ.   ๒๕๕๔                ถึง  ปัจจุบัน
 
 
 
 
ประวัติวัดหนองบัว
วัดหนองบัว  ตั้งอยู่เลขที่  ๑    บ้านหนองบัว  หมู่ที่  -  ตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๕  ไร่    ๓  งาน   ๒๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๗
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง  ๑๔ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๙.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๙เป็นอาคารไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๓ หลัง  เป็น อาคารไม้  ๑  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๒  หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑หลัง  สร้างด้วยไม้ 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง 
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย 
 วัดหนองบัว  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระมา                                  
๒.พระจันทร์
๓.พระแบน
๔.พระปั้น
๕.พระยงค์
๖.พระพร
๗.พระปลัดกรกต            กิตฺติทินฺโน       จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
ประวัติวัดหนองเขศรีมงคล
วัดหนองเขศรีมงคล  ตั้งอยู่เลขที่  -    บ้านหมอ  หมู่ที่  ๓  ตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่   ๑  งาน    ๘๕ ตารางวา น.ส.เลขที่  ๓
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดทางสาธารณะ
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๒ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๐ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๓ หลัง  เป็นอาคารไม้  ๒  หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้   ๑  หลัง
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยไม้ 
 
วัดหนองเขศรีมงคล  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๔
 การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระดิษ                                              พ.ศ.  ๒๕๑๘                 ถึง  พ.ศ.  ๒๕๓๑
๒.พระระเบียบ                                        พ.ศ.   ๒๕๓๒                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๓๘
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติวัดหนองคล้า
วัดหนองคล้า  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๘    บ้านหนองคล้า  หมู่ที่  ๔  ตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๗  ไร่       ๕๖ ตารางวา ส.ค. ๑ เลขที่  ๑๘๕
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดถนนสายหนองคล้า – บ่อพระอินทร์
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดโรงเรียนวัดหนองคล้า
ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑  แปลง เนื้อที่  ๒  ไร่  ๑  งาน  ๘๖  ตารางวา  ส.ค. ๑ เลขที่  ๑๘๖ 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๗ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๗ หลัง  เป็น อาคารไม้  ๒  หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  ห้อง ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๒ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยไม้ 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย 
 วัดหนองคล้า  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๘   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
 การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการดาว                                    พ.ศ.  ๒๔๘๕                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๕
๒.พระอธิการอึ่ง                                      พ.ศ.   ๒๒๖๖                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๑
๓.พระสุข                                              พ.ศ.   ๒๔๗๒                ถึง  พ.ศ.   ๒๔๗๗
๔.พระขวัญมา                                        พ.ศ.   ๒๔๗๘                ถึง  พ.ศ.   ๒๔๘๕
๕.พระบุญ                                              พ.ศ.   ๒๔๘๕               ถึง  พ.ศ.   ๒๔๙๔
๖.พระจันทร์                                           พ.ศ.   ๒๔๙๔                ถึง  พ.ศ.   ๒๔๙๗
๗.พระอธิการจินดา                                 พ.ศ.   ๒๔๙๘                ถึง  พ.ศ.   ๒๕๑๙
๘.พระอธิการทองแป้น                             พ.ศ.   ๒๕๑๙                ถึง  พ.ศ.   ๒๕๔๒
 
                             
ประวัติวัดบ่อพระอินทร์
วัดบ่อพระอินทร์  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๒    บ้านบ่อพระอินทร์  หมู่ที่  ๗  ตำบลสร่างโศก   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่       ๕๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๔๒๓๐
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดทางสาธารณะ
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗ เมตร  ยาว  ๑๘.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ  เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๗ เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๓ หลัง  เป็น อาคารไม้  ๒  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้   ๑  หลัง
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  อาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสะดุ้งมาร 
 วัดบ่อพระอินทร์  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระเทศ
๒.พระพรหม
๓.พระแก้ว
๔.พระตอง
๕.พระเทียม
๖.พระอธิการสุวรรณ
๗.พระอธิการสาลี่
๘.พระอธิการสมบุญ                   พ.ศ.     ๒๕๓๘              ถึง   ปัจจุบัน
 
 
ประวัติวัดโคกเสลา
วัดโคกเสลา  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๙    บ้านโคกเสลา  หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๐  ไร่       โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๖๖๐๖
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดทางสาธารณะ
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
มีที่ธรณีสงฆ์   จำนวน   ๑   แปลง    เนื้อที่   ๕   ไร่    ๕๔    ตารางวา
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๘๐  เมตร  ยาว  ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๒ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๔ หลัง  เป็น อาคารไม้
วิหาร  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๖ เมตร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  พระนาม  “หลวงพ่อดำ” 
 วัดโคกเสลา  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๕
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระม่วง
๒.พระมุด
๓.พระมหาแฉล้ม
๔.พระบาง
๕.พระแถว
๖.พระเอี่ยม
๗.พระใบฎีกาณะชัย  อปฺปฎิภโย   พ.ศ.  ๒๕๒๔                  ถึง        ปัจจุบัน                        
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164536
แสดงหน้า207999