เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
กรรมการมหาเถรสมาคม

25/06/2012 18:35 เมื่อ 25/06/2012 อ่าน 2377
 
 
รูปที่ พระนาม ชื่อ-ฉายา-นามสกุล วัด ดำรงตำแหน่ง
01 สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.9)

องค์ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

ประสูติ 3 ตุลาคม พ.ศ.2456
วัดบวรนิเวศ ราชวรมหาวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 281-2831-3
21 เมษายน 2532
 
02 สมเด็จพระพุฒาจารย์
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 11 มกราคม พ.ศ.2471
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 621-0351
5 ธันวาคม 2533
 
03 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 สิงหาคม พ.ศ.2468
วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. (02) 467-0550
5 ธันวาคม 2538
 
04 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(มานิต ถาวโร ป.ธ.9)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 29 ธันวาคม พ.ศ.2460
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 222-5840
5 ธันวาคม 2544
 
05 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มิถุนายน พ.ศ.2470
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 225-7835
5 ธันวาคม 2552
 
06 สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2479
วัดบวรนิเวศ ราชวรมหาวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 282-7012
5 ธันวาคม 2552
 
07 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 26 มกราคม พ.ศ.2473
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 221-9889
5 ธันวาคม 2553
 
08 สมเด็จพระธีรญาณมุนี
(สมชาย วรชาโย ป.ธ.8)
ธรรมยุต (โดยตำแหน่ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2490
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 621-8955
5 ธันวาคม 2553
 
09 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9)
มหานิกาย (โดยตำแหน่ง)
ชาตกาล 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ (02) 861-4530
02 861-5425,   081 701-3415
5 ธันวาคม 2554
 
10 พระพรหมเวที
(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2485
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 623-1281
10 มกราคม 2550
(หมดวาระ 10 ม.ค. 2556)
11 พระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 24 พฤษภาคม พ.ศ.2480
วัดยานนาวา วรวิหาร
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร  10120
โทร. (02) 673-9253
081 615-1599
10 มกราคม 2550
หมดวาระ 10 ม.ค. 2556
 
12 พระพรหมเมธาจารย์
(คณิสร์ เขมวํโส ป.ธ.9)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 ตุลาคม พ.ศ.2471
วัดบุรณศิริมาตยาราม วรวิหาร
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร (02) 622-2102
25 กันยายน 2549
หมดวาระ 25 ก.ย. 2555
 
13 พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6)
มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. (081) 912-4487
25 กันยายน 2549
หมดวาระ 25 ก.ย. 2555
 
14 พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2480
วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ (02) 467-2131
20 กุมภาพันธ์ 2550
หมดวาระ 20 ก.พ. 2556
 
15 พระพรหมเมธี
(จำนงค์ ธมฺมจารี น.ธ.เอก)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 225-4567-8
25 กันยายน 2549
หมดวาระ 25 ก.ย. 2555
 
16 พระพรหมมุนี
(สุชิน อคฺคชิโน ประโยค 1-2)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)

ชาตกาล 22 มกราคม พ.ศ.2493
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. (02) 222-3922
10 มกราคม 2551
หมดวาระ 10 ม.ค. 2556
 
17 พระพรหมดิลก
(เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9)

มหานิกาย (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 13 กรกฎาคม พ.ศ.2488
วัดสามพระยา วรวิหาร
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ (02) 282-6923
14 ธันวาคม 2553
หมดวาระ 14 ธ.ค. 2555
 
18 พระธรรมวราภรณ์
(มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2484
วัดเครือวัลย์วรวิหาร
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 089 547-9458
 
19 พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย ป.ธ.7)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 23 เมษายน พ.ศ.2483
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330
โทรศัพท์ (02) 252-3581
089 215-4531
20 มกราคม 2554
หมดวาระ 20 ม.ค.2556
 
20 พระธรรมบัณฑิต
(อภิพล อภิพโล ป.ธ.5)
ธรรมยุต (โดยแต่งตั้ง)
ชาตกาล 13 มีนาคม พ.ศ.2480
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ (02) 318-5927
 
21 พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9)

 
ชาตกาล 17 กันยายน พ.ศ.2498
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ (02) 472-1008
02 465-4009
 
 
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164522
แสดงหน้า207985