เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลตลาดน้อย

4/07/2012 09:22 เมื่อ 4/07/2012 อ่าน 1002
ประวัติวัดโบสถ์แจ้ง
            วัดโบสถ์แจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านโคกกะเดื่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๑๑๖
                อาณาเขต               ทิศเหนือ                จดทางสาธารณะ
                                                ทิศใต้                      จดที่เอกชน
                                                ทิศตะวันออก       จดที่เอกชน
                                                ทิศตะวันตก          จดทางสาธารณะ
ที่ธรณีสงฆ์     จำนวน ๒  แปลงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๑๓๕ จำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๙๔  จำนวน  ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หลังเดิมสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อเติมให้กว้างลักษณะทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะศาลาแฝด
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง
วิหารอดีตเจ้าอาวาส กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียวยกพื้น ก่ออิฐถือปูน
นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน(เมรุ) ๑ หลัง วิหารคต ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  เรือนพักน้ำ ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒๐  นิ้ว  สูง ๓๕  นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๓๕ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
วัดโบสถ์แจ้ง สร้างเมื่อใดไม่ทราบ แต่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
                การบริหารงานและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
                ๑.  พระทัด (หลวงปู่ทัด)
                ๒. พระครูศรีสรณารักษ์
                ๓. พระครูสมหาธรรมวิทิต (แฟง ปุพฺพโก)
                ๔. พระครูกสิณสังวร (ปาน ปภสฺสโร)                          พ.ศ. ๒๕๐๙         ถึง           พ.ศ.       ๒๕๓๐
                ๕.พระครูธรรมกิจจานุกูล (สมบุญ ปุญฺญวฑฺฒโน)     พ.ศ. ๒๕๓๑        ถึง           พ.ศ.       ๒๕๔๘
                ๖. พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก ฐานุตฺตโร)               พ.ศ. ๒๕๔๘       ถึงปัจจุบัน
อนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๐    ทางวัดโบสถ์ได้ขอวัดแจ้งซึ่งอยู่ติดกับวัดโบสถ์ มาบูรณปฏิสังขรณ์     และได้ขออนุมัติจากทางกรมการศาสนา และได้รับอนุมัติอนุญาตให้รวมเป็นวัดเดียวกัน    แต่ต้องคงชื่อเดิมไว้ ดั้งนั้นจึงต้องเป็นวัดโบสถ์แจ้ง ตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้

************
ประวัติวัดโคกงาม
วัดโคกงาม  ตั้งอยู่ที่  ๖๔  หมู่   ๕   บ้านโคกงาม   ตำบลสร่างโศก   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่  ๑๕  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๓๓๗๒, ๓๕๒๕๑
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดลำรางสาธารณะ
ทิศใต้                จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก     จดโรงเรียนวัดโคกงาม
ทิศตะวันตก       จดคลองชลประทาน (ชัยนาท-ป่าสัก ) 
มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๒  แปลง  เนื้อที่  ๗  ไร่  ๓  ตารางวา  ส.๕.เลขที่ ๒๒๗ 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งตึกครึ่งไม้ ซ่อมใหม่  พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๔  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๕  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง  เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสดุ้งมาร  ขนาดหนาตักกว้าง  ๔๙ นิ้ว   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  พระประธานประจำศาลาการเปรียญ   ปางสดุ้งมาร   ๑  องค์   สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๒๒
วัดโคกงาม  ตั้งเมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๙๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการเอ้                                      พ.ศ.  ๒๕๐๘     ถึง        พ.ศ.   ๒๕๒๑
๒.พระครูโอภาสวิหารการ                         พ.ศ.  ๒๕๒๓    ถึง        พ.ศ.   ๒๕๓๕
๓.พระอธิการไสว                                    พ.ศ.  ๒๕๔๗    ถึง        พ.ศ.   ๒๕๕๐
๔.พระอธิการยงยุทธ                               พ.ศ.  ๒๕๕๐    ถึง        พ.ศ.   ๒๕๕๒
๕.พระอธิการสมชาย  ฐานวโร                   พ.ศ.  ๒๕๕๓     ถึง        ปัจจุบัน 

****************
ประวัติวัดโคกมะขาม
วัดโคกมะขาม  ตั้งอยู่ที่  ๑๑๖  หมู่   ๘  บ้านโคกมะขาม  ตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่  ๑ งาน  โฉนดที่ดินเลขที่  ๓๕๕๔๗
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดหมู่บ้านและคลองส่งน้ำ
ทิศใต้                จดตำบลหรเทพและคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก     จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก       จดคลองชลประทานและหมู่บ้าน
มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๒  แปลง  เนื้อที่  ๑๔ ไร่  โฉนดเลขที่ ๓๓๗๕
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๑๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย
หอสวดมนต์  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔         เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๑๑  หลัง อาคารไม้  ๓  หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๕  หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง โรงครัว  ๒  หลัง   เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกว้าง ๑.๗๕เมตร   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ   สมาธิ   ๑  องค์  
วัดโคกมะขาม  ตั้งเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๑๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระเปีย                                             พ.ศ.  ๒๔๒๕     ถึง        พ.ศ.   ๒๔๒๕
๒.พระเสาร์                                            พ.ศ.  ๒๔๒๕    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๓๐
๓.พระป้อม                                            พ.ศ.  ๒๔๓๐    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๔๐
๔.พระสุ่ม                                              พ.ศ.  ๒๔๔๐    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๔๓
๕.พระเกิด                                             พ.ศ.  ๒๔๔๓     ถึง        พ.ศ.    ๒๔๔๘
๖.พระแสง                                             พ.ศ.  ๒๔๔๘     ถึง        พ.ศ.   ๒๔๘๕
๗.พระครูพิศิษฎ์สรคุณ                            พ.ศ.  ๒๔๘๕     ถึง        พ.ศ.   ๒๕๕๒
๘.พระปลัดบุญหลง  กมฺพุวณฺโณ              พ.ศ.  ๒๕๕๒     ถึง        ปัจจุบัน

 
******************
ประวัติวัดจั่นเสือ
วัดจั่นเสือ  ตั้งอยู่ที่  ๔๕  หมู่   ๖  บ้านจั่นเสือ  ตำบลหรเทพ  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๕ ไร่  ๑ งาน ๑๐  ตารางวา
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดคลองส่งน้ำ
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗.๑๐  เมตร  ยาว  ๑๙.๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๙.๘๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง ๘.๒๐เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒  ชั้น
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๖  หลัง อาคารไม้  ๕  หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑  หลัง
วิหาร  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  โรงครัว  ๒  หลัง   ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกว้าง ๕๙  นิ้ว   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ   มารวิชัย   ๑  องค์  
วัดจั่นเสือ  ตั้งเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายนพ.ศ.  ๒๕๓๐ 
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระวัน                                               พ.ศ.  ๒๔๒๕     ถึง        พ.ศ.   ๒๔๒๕
๒.พระจาก                                             พ.ศ.  ๒๔๒๕    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๓๐
๓.พระเนียม                                           พ.ศ.  ๒๔๓๐    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๔๐
๔.พระสุรพล                                          พ.ศ.  ๒๔๔๐    ถึง        พ.ศ.   ๒๔๔๓
๕.พระแอ                                               พ.ศ.  ๒๔๔๓     ถึง        พ.ศ.    ๒๔๔๘
๖.พระจรูญ                                            พ.ศ.  ๒๔๔๘     ถึง        พ.ศ.   ๒๔๘๕
๗.พระอธิการสา                                     พ.ศ.  ๒๔๘๕     ถึง        พ.ศ.   ๒๕๕๓
๘.พระประสาน                                       พ.ศ.  ๒๕๕๓     ถึง        พ.ศ.   ๒๕๔๔
๙.พระครูสมุห์กุหลาบ                              พ.ศ.   ๒๕๔๔    ถึง         พ.ศ. 
๑๐.พระปลัดอัฎฐวัฒน์  อตฺถวฑฺฒโน รก.   พ.ศ.   ๒๕๕๕    ถึง         ปัจจุบัน

******************
 
ประวัติวัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ทอง  ตั้งอยู่ที่  ๗๖  หมู่   ๗  บ้านคลองมะเกลือ  ตำบลตลาดน้อย  อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่    ๗  ไร่   ๓   งาน   ๙๒  ตารางวา
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันออก     จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๒๒  เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๔  หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร  กว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 นอกจากนี้มี  ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  โรงครัว  ๒  หลัง  หอระฆัง  ๑  หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  ขนาดหนาตักกว้าง ๘๓x๑๑๑  นิ้ว   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ   มารวิชัย   ๑  องค์  
วัดโพธิ์ทอง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๐    ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๒ 
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
มีพระครูรัตนสรคุณ      เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจจุบัน
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164547
แสดงหน้า208010