เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ

1/06/2012 23:55 เมื่อ 1/06/2012 อ่าน 7440 | ตอบ 0ตาม ประวัติที่ทราบเจ้าอาวาสมี  ๓  รูปสุดท้ายคือ  ๑  พระครูอนุวัตต์สมณคุณ  (พระครูสิมา  อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ) ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดสระบุรี ปััจุบันได้สร้างรูปเหมือนประดิษฐานไว้ในวิหารด้านหน้าของวัดบ้านหมอ พ.ศ.  ๒๔๘๐๒-๒๕๒๑  รูปที่  ๒  พระอธิการสุชาติเตชวณฺโณ     เดิมพันธุ์วัฒน์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๒๕  -  ๒๕๔๐รูปปัจจุบันคือพระครูเวชคามธรรมานุกิจเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐จนถึงปัจจุบัน
ความเป็นมาของวัดบ้านหมอ      ตามพงศาวดาร     วัดบ้านหมอน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  พระมหากษัตริย์องค์ที่  ๒๔  แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.  ๒๑๗๖  ดังปรากฏข้อความตามพงศาวดารว่าให้ช่างนำเรื่องไปคิดให้มีน้ำและศาลาโดยระยะ ทางผู้คนจะได้อาศัย  เสนาบดีรับราชโองการ  และก็ยกช้างไพร่ขึ้นไปเกณฑ์แบ่งให้ตับแต่งพระตำหนักท่าเจ้าสนุกและแบ่งให้ทำ ศาลาขุดบ่อบางโขมด  และให้ขุดบ่อริมต้นโศก  จึงได้ชื่อว่าบ่อโศก  ขึ้นไปขุดบ่อที่ศาลากลางทาง  พอพระสงฆ์และสามเณรเดินขึ้นไปเห็นทำศาลาอยู่เจ้าสามเณรจึงว่าศาลาทั้ง  ๕  ห้อง  ขั้นเสีย  ๒  ห้อง  ก่อเป็นฝากรงให้ดี  คนจะได้อาศัยนอน  ถ้าไม่มีฝาเสือจะกินเสียช่างทั้งปวงฟังสามเณรเห็นชอบก็ทำตามนั้นทำแล้วจึง ให้นานชื่อว่าศาลาเจ้าเณร  บ่อน้ำ  สระน้ำและศาลา  ตามที่พระบรมราชพงศาวดารกล่าวไว้  ยังมีสระที่ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันอีก  ๔  แห่ง  คือ  สระยอ  สระกลาง  สระสีชมพู  และสระสามเส้น  สระทั้ง  ๔ นี้  น่าจะมีในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเช่นกัน  นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  ค้นพบร้อยพระพุทธบาทในปี  พ.ศ.  ๒๑๖๓  พระองศ์ได้โปรดเกล้า     ให้ฝรั่งชาวฮอลันดาส่องกล้องตัดทางสถลมารค  กว้าง  ๑๐  วา   จากพระพุทธบาทตรงตลอดถึงท่าเรือ      ในการตัดสร้างทางถนนนี้ใช้แรงงานช้างเป็นสำคัญ  บรรดาช้างที่ถูกเกณฑ์มาใช้งานหากมีการเจ็บป่วยขึ้น  ให้นำช้างที่ป่วยมารักษาที่  วัดโคก  เพราะสถานที่นั้นเป็นโคกต่อมารัชกาลหลังจากพระเจ้าทรงธรรมการขุดบ่อและศาลา  หรือ  แม้กระทั่งการเสด็จพระพุทธบาท      ถ้าหากช้างมีการเจ็บป่วยก็ให้นำมารักษาที่วัดนี้  และเรียกชื่อกันต่อมาว่า   วัดโคกบ้านหมอ  (ตามคำให้การขุนโขลน) (ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ใหม่แล้ว)  ส่วนบางโขลนหรือสะพานช้าง    ในสมัยนั้นเป็นย่านชุมนุมชน  เป็นที่พักให้น้ำช้างในระยะแรกที่ออกเดินทางจากท่าเจ้าสนุก  ช้างเมื่อเจ็บป่วยจึงต้องแยกมารักษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อ  อีกอย่างที่วัดนี้อาจมีหมอที่มีความสามารถในการรักษาช้างเก่งก็เป็นได้
วัดโคกบ้านหมอ  ได้เปลี่ยนชื่อต่อมาเป็น  วัดสิริจันทร์  (บางท่านว่าวัดจันทรังษี)     ขึ้นอยู่กับเขตอำเภอหนองโดน  มลฑลอยุธยา     ต่อมาอำเภอหนองโดนย้ายตัวอำเภอมาตั้งที่ตำบลบ้านหมอในที่สุดตำบลบ้านหมอได้ ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ส่วนที่อำเภอหนองโดนเดิมก็เป็นตำบลและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอหนองโดนและเป็น อำเภอในที่สุด  วัดสิริจันทร์จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบ้านหมอตามชื่ออำเภอด้วย

วัดบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
http://watbanmoh.myreadyweb.com/home

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164085
แสดงหน้า207531