เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลบ้านหมอ

29/03/2012 13:33 เมื่อ 29/03/2012 อ่าน 1798
ประวัติวัดธรรมเสนา
วัดธรรมเสนา  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔๔    บ้านบางโขมด  หมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านหมอ   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่       ๑๘ ตารางวา 
อาณาเขต          ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้   จดคลองสาธารณะ
ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น   
หอสวดมนต์  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๗  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๖ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๘เป็นอาคารไม้
วิหาร  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  อาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๒๐๒
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑  หลัง  ไม้  ๑  หลัง
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง   หอกลอง  ๑  หลัง    โรงครัว  ๑  หลัง   เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง  เรือนรับรอง  ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๐๒
 วัดธรรมเสนา  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  พ.ศ. ๒๒๐๕
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอุปัชฌาย์คำ                                พ.ศ.  ๒๔๗๐                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๓
๒.พระอุปัชฌาย์เล็ก                                พ.ศ.   ๒๔๗๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๘
๓.พระอุปัชฌาย์สุ่ม                                 พ.ศ.   ๒๔๘๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๕
๔.พระอธิการมา                                     พ.ศ.   ๒๔๐๙                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๒๙
๕.พระอธิการเรียน                                   พ.ศ.   ๒๕๔๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๘
๖.พระรักษาการ  ๒  รูป                           พ.ศ.   ๒๕๔๘                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๕๐
๗.พระมหาวันชัย   อติธมฺโม                     พ.ศ.   ๒๕๕๐                ถึง  ปัจจุบัน


*************
 
ประวัติวัดสร่างโศก
วัดสร่างโศก  ตั้งอยู่เลขที่  ๙๗   บ้านสร่างโศก  หมู่ที่  ๓  ตำบลสร่างโศก   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๒๓ ไร่    ๒  งาน     ๔๑ ตารางวา  โฉนดที่ดิน ๓๕๕๕๔
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดถนนหลวงสายพระพุทธบาท 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๙.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๗๗  เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕  เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๘.๙๐ เมตร  ยาว  ๑๒.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๑๑  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๔  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๗ หลัง 
วิหาร  กว้าง  ๖.๔๐ เมตร  ยาว  ๒๒.๕๐  เมตร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   กุฎิเจ้าอาวาส  ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ลักษณะพระพุทธชินราช  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘
 วัดสร่างโศก  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๔๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการชม                                    
๒.พระอธิการที                          
๓.พระอธิการโพธิ์                                   
๔.พระครูกิ๊ม                              
๕.พระสังวรสิริธรรม  พ.ศ.   ๒๕๒๕   ถึง  ปัจจุบัน

**************
 
ประวัติวัดสุนทรเทพมุนี
วัดสุนทรเทพมุนี  ตั้งอยู่เลขที่  ๔๓    บ้านบางโขมด  หมู่ที่  ๑  ตำบลบางโขมด   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๖  ไร่       ๒   งาน  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑  แปลง 
อาณาเขต          ทิศเหนือ  จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้   จดคลองสาธารณะ
ทิศตะวันออก  จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก   จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๗.๕๐  เมตร  ยาว  ๓๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น   
หอสวดมนต์  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๗  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๖ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๒๒  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๘เป็นอาคารไม้
วิหาร  กว้าง  ๘.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  อาคารไม้  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๒๐๒
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑  หลัง  ไม้  ๑  หลัง
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสมาธิ 
 วัดสุนทรเทพมุนี  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๒๒
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระธรรมธรนาค                                 
๒.พระกี่                        
๓.พระหอม                               
๔.พระอธิการสมคิด  ฐิตเมโธ พ.ศ.   ๒๕๔๒ ถึง  มีนาคม ๒๕๕๕
๕.พระสมพร ชาคโร  จร.รก. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
 
*************
ประวัติวัดสารภี
วัดสารภี  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๑    บ้านสารภี  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบางโขมด   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่     ๒  งาน  ๗  ตารางวา 
อาณาเขต          ทิศเหนือ  จดคลองสาธารณะ
ทิศใต้   จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก  จดลำรางสาธารณะ
ทิศตะวันตก   จดทางสาธารณะ
ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๓  แปลง  เนื้อที่  ๒  ไร่  ๒  งาน  ๘๕  ตารางวา 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๙  เมตร  ยาว  ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๓๔ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๔  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑ หลัง  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓  หลัง
วิหาร  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๓ เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง 
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย 
 วัดสารภี  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระเพ็ง                                            พ.ศ.  ๒๔๒๘                 ถึง  พ.ศ.  ๒๔๔๖
๒.พระเปลี่ยน                                         พ.ศ.   ๒๔๔๖                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๖๕
๓.พระจันทร์                                           พ.ศ.   ๒๔๖๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๗๘
๔.พระถุงเงิน                                          พ.ศ.   ๒๔๘๐                ถึง  พ.ศ.  ๒๔๘๗
๕.พระครูสิริเขมคุณ                                พ.ศ.   ๒๔๙๒                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๑
๖.พระปลัดวิชัย                                      พ.ศ.   ๒๕๔๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๗
๗.พระครูโสภณกิจจานุโยค                      พ.ศ.   ๒๕๔๘                ถึง  ปัจจุบัน

***********
 
ประวัติวัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๖    บ้านคลองกระโดน  หมู่ที่  ๑  ตำบลสร่างโศก   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๙  ไร่       ๒  งาน   ๔๐ ตารางวา 
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๓.๓๐  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น   
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๔ เป็นอาคารไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๒๕  หลัง  เป็น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๔  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑ หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๙.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน  ๑  หลัง  หอระฆัง   ๑   หลัง   โรงครัว  ๑  หลัง   เรือนเก็บพัสดุ   ๑   หลัง 
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย 
 วัดราษฎร์บำรุง  ตั้งเมื่อ  ๒๖  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๒๑
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระจันทร์                                           พ.ศ.  ๒๔๙๙                 ถึง  พ.ศ.  ๒๕๐๕
๒.พระอธิการสำเภา                                พ.ศ.   ๒๕๐๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๑๖
๓.พระอธิการเยื้อง                                   พ.ศ.   ๒๕๑๖                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๕
๔.พระอธิการตุ้ม                                     พ.ศ.   ๒๕๒๕                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๖
๕.พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ                            พ.ศ.   ๒๕๒๗                ถึง  ปัจจุบัน
 
****************
 
ประวัติวัดบ้านหมอ
วัดบ้านหมอ  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๐    บ้านหมอ  หมู่ที่  ๓  ตำบลบ้านหมอ   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๕  ไร่       ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๐๑
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน 
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้   
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๑ หลัง  เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๕  ห้อง
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๑เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสะดุ้งมาร 
 วัดบ้านหมอ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๑๗๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  พ.ศ. ๒๒๔๖
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระครูอนุวัฒน์                                   พ.ศ.  ๒๕๒๑                 ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๑
๒.พระอธิการสุชาติ                                 พ.ศ.   ๒๕๒๑                ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๐
๓.พระครูเวชคามธรรมานุกิจ                  พ.ศ.   ๒๕๔๐                ถึง  ปัจจุบัน
 
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164063
แสดงหน้า207509