เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลบ้านครัว

26/04/2012 19:15 เมื่อ 26/04/2012 อ่าน 1616
ประวัติวัดบ้านครัว
วัดครัว  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๑    บ้านครัว  หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านครัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๒  งาน     โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๙๘๔
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดทางสาธารณะ
ทิศใต้                จดคลองเริงราง
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๐ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์  กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๖ หลัง  เป็น อาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางสมาธิ 
 วัดบ้านครัว  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๙๔
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการวาส                        พ.ศ. ๒๕๒๔                  ถึง   พ.ศ.   ๒๕๒๙
๒.พระอธิการสอาด                     พ.ศ. ๒๕๓๙                  ถึง   พ.ศ.   ๒๕๔๑
๓.พระอธิการวินัย                       พ.ศ. ๒๕๔๑                  ถึง   พ.ศ.   ๒๕๔๔
๔.พระอธิการกล้ำ                       พ.ศ. ๒๕๔๔                  ถึง   พ.ศ.   ๒๕๕๓
              ๕.พระสมุห์อุทัยวุฒิ    นิติสาโร    พ.ศ. ๒๕๕๓                   ถึง   ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
ประวัติวัดบางขวัญ
วัดบางขวัญ  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๘   บ้านบางขวัญ  หมู่ที่  ๒   ตำบลบ้านครัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๖ ไร่    ๖๔  ตารางวา   
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดคลองเริงราง
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
มีที่ธรณีสงฆ์   จำนวน   ๒   แปลง    เนื้อที่   ๑๒   ไร่   ๑  งาน   ๓๐    ตารางวา
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๙๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕.๓๕  เมตร  ยาว  ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๕ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน  ๗    หลัง  เป็น อาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ 
 วัดบางขวัญ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๐๐ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระศรี
๒.พระเพ็ง
๓.พระฉ่ำ
๔.พระกอง
๕.พระใบฎีกาอ่อน
๖.พระอธิการเกียรติชัย   ถิรธมฺโม        พ.ศ.    ๒๕๕๑          ถึง        ปัจจุบัน
 
 
 
 
ประวัติวัดม่วงน้อย
วัดม่วงน้อย  ตั้งอยู่เลขที่  ๑    บ้านม่วงน้อย  หมู่ที่  ๓  ตำบลบ้านครัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๗  ไร่  ๑  งาน  ๓  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๘๓๐๙
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดหมู่บ้าน
ทิศใต้                จดคลอง
ทิศตะวันออก     จดคลอง
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๙.๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๘  เมตร  ยาว  ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๒ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๓  หลัง  เป็น อาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๑๓  เมตร   ยาว   ๓๐  เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.   ๒๕๔๒  เป็นอาคารไม้
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ  ปางมารวิชัย 
 วัดม่วงน้อย  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๑๓๐   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๔๘
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระอธิการเทา
๒.พระอธิการคง
 ๓.พระอธิการจิ้ว
๔.พระอธิการวัน
๕.พระอธิการระเบียบ
 ๖.พระอธิการอยู่
๗.พระอธิการเชย
๘.พระอธิการประคอง
๙.พระครูบุญกิจโกศล       พ.ศ.   ๒๕๔๓               ถึง        ปัจจุบัน
 
 
 
ประวัติวัดมหาโลก
วัดมหาโลก  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๐    บ้านลานคา  หมู่ที่  ๖  ตำบลบ้านครัว  อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๑๕  ไร่  ๓  งาน      โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๔๕
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๒๑.๕๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๐๘ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๔ หลัง  เป็น อาคารไม้
วิหาร  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๖ เมตร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๐
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ 
 วัดมหาโลก  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๙๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระแปลก
๒.พระรอด
๓.พระนอม
๔.พระกาลึม
๕.พระครเขมานุโยค
๖.พระอธิการมณฑา
๗.พระอธิการนิวัฒน์
๘.พระอธิการสมบัติ
๙.พระอธิการมานิตย์     พ.ศ.   ๒๕๕๔                  ถึง        ปัจจุบัน
 
ประวัติวัดหนองถ่านใต้
วัดหนองถ่านใต้  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๓    บ้านหนองถ่านใต้  หมู่ที่  ๖  ตำบลหนองบัว   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งมีเนื้อที่  ๘  ไร่    ๓  งาน   โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๖๙๘
อาณาเขต          ทิศเหนือ            จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้                จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย
อุโบสถ  กว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๘๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๔ เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎีสงฆ์  จำนวน   ๗  หลัง  เป็น อาคารไม้
วิหาร  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๖ เมตร   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๔๔
ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 นอกจากนี้มี    ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง  ๑ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง  เรือนเก็บพัสดุ  ๑  หลัง  เรือนรับรอง ๑  หลัง
ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานประจำอุโบสถ 
 วัดหนองถ่านใต้  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๕๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๖
     การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม  คือ.
๑.พระเบิ้ม
๒.พระยอด
๓.พระบุญ
๔.พระนนท์
๕.พระทองดี
๖.พระปัญญา
๗.พระสมบุญ
๘.พระอธิการผา
๙.พระอธิการใย
๑๐.พระครูปลัดสำรวย
๑๑.พระอธิการบุญมา     ธมฺมจาโร           พ.ศ.  ๒๕๕๔                 ถึง        ปัจจุบัน


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม164544
แสดงหน้า208007