เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ


พระครูศุภธรรมคุณ
(น.ธ.เอก , พธ.ม. กิตติมศักดิ์)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง


 
บทความ
วาระประชุมประจำเดือน
วาระประชุมปี๒๕๕๕
การบริหารกิจการคณะสงฆ์
กรรมการมหาเถรสมาคม
ไวยาวัจกร
เจ้าอาวาส
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หน้าที่พระเลขานุการ
การสาธารณสงเคราะห์
การศึกษาสงเคราะห์
งานสาธารณูปการ
การปกครองคณะสงฆ์
บุคคลากร
หน่วย อ.ป.ต.
พระฐานานุกรม
รายนามพระครูสัญญาบัตร
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
บุคลากรสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
พระธรรมทูต
พระธรรมทูตอำเภอบ้านหมอ
แบบเอกสารคณะสงฆ์
ผลสอบสนามหลวง๒๕๕๔
แบบฟอร์มนักธรรมธรรมศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคณะสงฆ์
ไหว้พระ อำเภอบ้านหมอ
หลวงปู่ตาบวัดมะขามเรียง
พระพุทธมงคลเฉลิมราชวัดราษฎร์ฯ
หลวงพ่อบัวขาววัดโบสถ์แจ้ง
หลวงปุ่สุ่มวัดโคกมะขาม
หลวงพ่อสิมมาวัดบ้านหมอ
หลวงพ่อเทียนชัยวัดสารภี
พระร่วงโรจนฤทธิ์วัดมหาโลก
วัดม่วงน้อย
วัดสร่างโศก
หลวงพ่อดำ
ประวัติวัดในอำเภอบ้านหมอ
วัดในตำบลตลาดน้อย
วัดในตำบลบ้านครัว
วัดในตำบลหนองบัว
วัดในตำบลโคกใหญ่
วัดในตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ในการปกครอง
คณะสงฆ์ตำบลตลาดน้อย
คณะสงฆ์ตำบลโคกใหญ่
คณะสงฆ์ตำบลหนองบัว
คณะสงฆ์ตำบลบ้านหมอ
คณะสงฆ์ตำบลบ้านครัว


พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่/เลื่อน ๒๕๕๕

อ่าน 6371 | ตอบ 1
บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
------------------
๑. พระมหาอวยชัย ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดยางงาม/ปากท่อ/ราชบุรี เป็น พระครูศรีศาสนกิจจากร ทจอ.ชอ.
๒. พระมหานพพล ป.ธ. ๖ วัดปทุมคงคา/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ ผจล.ชพ.
๓. พระครูประสาทพุทธปริต (วิธาน) ป.ธ. ๖ ธ. วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูพุทธมนต์ปรีชา ”
๔. พระมหาพรชัย ป.ธ. ๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีพรหมคุณ ”
๕. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (ชวลิต) วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณวีราภรณ์ ”
๖. พระครูปลัดธีรวัฒน์ (เผชิญ) วัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูพิพิธวรกิจจาทร ”
๗. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ (สัมพันธ์) วัดพระนอนจักรสีห์/เมืองสิงห์บุรี ” พระครูสิงหกิจคณาทร ”
๘. พระมหาไพรัช ป.ธ. ๖ พธ.บ. M.A. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ ”
๙. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (มานิต) วัดโพธิ์เผือก/บางกรวย/นนทบุรี ” พระครูสถิตสมณวัตร ทผจล.ชพ.
๑๐. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ (ทองศรี) ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดสามพราน/สามพราน/นครปฐม ” พระครูปฐมวรวัฒน์ ”
๑๑. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (คชา) วัดนิลเพชร/บางเลน/นครปฐม ” พระครูปฐมกิตติวัฒน์ ”
๑๒. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร (สมศักดิ์) วัดแค/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูไพศาลธรรมวงศ์ ”
๑๓. พระมหาสุภัทร ป.ธ. ๖ ศศ.ม. วัดชัยมงคลวราราม/รัฐยูท่าห์/สหรัฐอเมริกา ” พระครูศรีวิเทศชัยมงคล ”
๑๔. พระมหาประกาณณฑ์ ป.ธ. ๖ พธ.ม. วัดศรีรัตนารามแบล็คลี่/สหราชอาณาจักร ” พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ”
๑๕. พระมหาธีวรังกร ป.ธ. ๖ ศน.บ. วัดพุทธธรรม/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ” พระครูศรีวิเทศพุทธิธรรม ”
๑๖. พระมหาพะเด็ด ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดปากน้ำญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น ” พระครูวิเทศวโรทัย ”
๑๗. พระมหาถนัด ป.ธ. ๕ Ph.D. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี./สหรัฐอเมริกา ” พระครูสิริอรรถวิเทศ ”
๑๘. พระมหาปรีชา ป.ธ. ๕ Ph.D. วัดไทยนิโครธาราม/สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ” พระครูนิโครธบุญญากร ”
๑๙. พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (บุญยงค์) วัดพิชยญาติการาม/คลองสาน/กรุงเทพฯ ” พระครูภาวนาวิริยานุโยค ผจล.ชอ.วิ.
๒๐. พระครูสังฆรักษ์ วีระ วัดพระธรรมกายลอนดอน/สหราชอาณาจักร ” พระครูภาวนาพุทธิธรรม ทผจล.ชอ.วิ.
๒๑. พระครูสังฆรักษ์ ชเนศร์ วัดพุทธปิยวราราม/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ” พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ ”
๒๒. พระอธิการอ๊อฟเฟอร์ วัดพุทธวิปัสสนา/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ” พระครูภาวนาพิธาน ”
๒๓. พระมหาอำนวย ป.ธ. ๖ วัดอนงคาราม/คลองสาน/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีกิตตยาภินันท์ ผจล.ชอ.
๒๔. พระมหานิคม ป.ธ. ๕ ธ. วัดโสมนัส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ ” พระครูนิบุณจริยาทร ”
๒๕. พระมหาจำรัส ป.ธ.๔ ศน.บ. ธ. วัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูวิบูลศีลขันธ์ ”
๒๖. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (อุดม) ป.ธ. ๓ วัดราชสิทธาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ ”
๒๗. พระมหาเฉลียว ป.ธ.๓ พธ.บ. วัดสุวรรณาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์ ”
๒๘. พระมหาวิรัติ ป.ธ.๓ พธ.บ. วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ”
๒๙. พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (สุทิตย์) ป.ธ.๓ วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูวชิรญาณวัฒน์ ”
๓๐. พระครูปลัดอาจารวัฒน์ (อาคม) ธ. วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณอาจารวัฒน์ ”
๓๑. พระครูปลัดศีลวัฒน์ (ทวีป) วัดประยุรวงศาวาส/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร ”
๓๒. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (จำนง) วัดหลักสี่/หลักสี่/กรุงเทพฯ ” พระครูดิลกเจติยาภิรักษ์ ”
๓๓. พระครูปลัด อดิศักดิ์ วัดบางนาใน/บางนา/กรุงเทพฯ ” พระครูปิยธรรมวาที ”
๓๔. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (วสันต์) วัดเวฬุราชิณ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูพิพิธธรรมวาที ”
- ๒ -
๓๕. พระครูสุนทรโฆสิต (สว่าง) วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูโฆสิตวีรธรรม ผจล.ชอ.
๓๖. พระมหาบุญรุ่ง ป.ธ. ๕ วัดพรหมนิวาส/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสิริพรหมสถิต ”
๓๗. พระครูปลัด ไพโรจน์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดเทวสังฆาราม/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูสุตกิจวิธาน ”
๓๘. พระมหาวารินทร์ ป.ธ. ๕ วัดคลองวาฬ/เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูสิริวรวรรณ ”
๓๙. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (พรชัย) วัดบางรักน้อย/เมืองนนทบุรี ” พระครูกิตติวราภิรักษ์ ทผจล.ชอ.
๔๐. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (นาเรต) วัดใหม่/พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ ” พระครูวิธานกิตติวัฒน์ ”
๔๑. พระมหามนตรี ป.ธ. ๖ พธ.ม. วัดละมุด/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูศรีปริยัตยาภิรม ”
๔๒. พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดบ้านสิ้ว/ท่าใหม่/จันทบุรี ” พระครูสิริกิตยาภรณ์ ”
๔๓. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (คำรณ) วัดดอนขนาก/เมืองนครปฐม ” พระครูปฐมคุณากร ”
๔๔. พระครูวินัยธร ถวิล ป.ธ. ๓ ธ. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิทูรธรรมประกาศ ”
๔๕. พระครูวินัยธร อุดม ธ. วัดญาณรังษี/สหรัฐอเมริกา ” พระครูสิริธรรมวิเทศ ”
๔๖. พระครูวินัยธร สุบิน วัดพุทธออเรกอน/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวชิรธรรมวิเทศ ”
๔๗. พระครูสมุห์ สมหมาย ธ. วัดแจ็คสันวิลพุทธวนาราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ ”
๔๘. พระครูวินัยธร ปรัชญา วัดภาวนาบอสตัน/สหรัฐอเมริกา ” พระครูโสตถิธรรมวิเทศ ”
๔๙. พระครูธรรมธร สมพร ธ. วัดริชแลนด์พุทธวนาราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูพิลาสธรรมวิเทศ ”
๕๐. พระมหามานิต ป.ธ. ๖ วัดพุทธสามัคคี/นิวซีแลนด์ ” พระครูศรีพุทธิวิเทศ ”
๕๑. พระอธิการณัฐวัฒน์ ธ. วัดธรรมประทีป/นิวซีแลนด์ ” พระครูวิเทศธรรมภาณ ”
๕๒. พระครูสังฆรักษ์ บุญสม ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดไทยนครเมลเบิร์น/เครือรัฐออสเตรเลีย ” พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ ”
๕๓. พระอธิการสุนารดี ธ. วัดบุโรพุทโธ/สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ” พระครูพุทธธรรมประกาศ ”
๕๔. พระมหาบดินทร์ ป.ธ. ๔ วัดเทพธิดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูวุฒิธรรมาภิรักษ์ ผจล.ชท.
๕๕. พระมหาบัณฑิต ป.ธ. ๓ วัดกาญจนสิงหาสน์/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ ” พระครูกาญจนกิจจารักษ์ ”
๕๖. พระครูวินัยธร วันชัย ธ. วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูวิจารณ์ธุรกิจ ”
๕๗. พระครูสังฆวินิต (ประสิทธิ์) วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” พระครูศรัทธากิจจานุกูล ”
๕๘. พระครูไพบูลสรกิจ (ปารีส) วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ ”
๕๙. พระครูสมุห์ มานพ วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี ” พระครูกิตติศาสน์สุนทร ”
๖๐. พระปลัด ฟัก วัดไชโย/ไชโย/อ่างทอง ” พระครูอินทวุฒาจารย์ ”
๖๑. พระครูวินัยธร พินิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์/เมืองนครปฐม ” พระครูวิกรมเจติยาภรณ์ ”
๖๒. พระมหาชวน ป.ธ. ๔ วัดพลงช้างเผือก/แกลง/ระยอง ” พระครูสิริภาวนานุโยค รจอ.ชท.
๖๓. พระครูปลัด กุ้ยไฮ้ วัดถ้ำสิงโตทอง/จอมบึง/ราชบุรี ” พระครูภาวนาโชติคุณ จต.ชอ.วิ.
๖๔. พระมหากล้า ป.ธ. ๔ พธ.ม. วัดธัญญะผล/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” พระครูโสภิตปุญญากร จต.ชอ.
๖๕. พระมหาเกรียงศักดิ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดปานประสิทธาราม/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” พระครูโสภณสุตาธาร ”
๖๖. พระปลัด เศียร วัดสนามทอง/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวิสุทธิ์สมณคุณ ”
๖๗. พระมหาธนา ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดสามขาว/สามโก้/อ่างทอง ” พระครูกิตติญาณวิสิฐ ”
๖๘. พระปลัด คามิน ศน.บ. ธ วัดศรัทธาประชากร/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี ” พระครูประสาทสารคุณ ”
๖๙. พระปลัด สมบูรณ์ วัดม่วง/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูภัทรวีราภรณ์ จต.ชท.
๗๐. พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๓ วัดโพธิ์ราษฎร์/โพธิ์ทอง/อ่างทอง ” พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ ”
๗๑. พระครูวินัยธร พิชัย วัดซอยสี่/พระพุทธบาท/สระบุรี ” พระครูวิวัฒน์วรคุณ ”
๗๒. เจ้าอธิการเอนก วัดบ้านธาตุเหนือ/แก่งคอย/สระบุรี ” พระครูประภาสปัญญาคุณ ”
๗๓. พระครูวินัยธร วิสูตร วัดแก้วจันทราราม/โคกสำโรง/ลพบุรี ” พระครูรัตนจันทราภิรม ”
๗๔. พระครูสมุห์ มงคล วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ์/โคกเจริญ/ลพบุรี ” พระครูประสุตโพธิวัฒน์ ”
- ๓ -
๗๕. เจ้าอธิการพายัพ วัดหนองโพธิ์/พัฒนานิคม/ลพบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ จต.ชท.
๗๖. เจ้าอธิการชาญชัย วัดผาลาดธาราราม/ทัพทัน/อุทัยธานี ” พระครูอุทิศธรรมคุณ ”
๗๗. พระปลัด สมพงษ์ วัดถ้ำสุวรรณภูผา/เขาชะเมา/ระยอง ” พระครูสุวรรณพุทธิคุณ ”
๗๘. พระครูสังฆรักษ์ วินัย วัดหนองหว้า/นิคมพัฒนา/ระยอง ” พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม ”
๗๙. พระครูสมุห์ ฉลวย วัดวังไม้แดง/แก่งหางแมว/จันทบุรี ” พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต ”
๘๐. พระสมุห์ สมบัติ วัดแตงเม/มะขาม/จันทบุรี ” พระครูอนุกูลธรรมนิเทศก์ ”
๘๑. พระปลัด ช้อย วัดคลองมะนาว/คลองใหญ่/ตราด ” พระครูพิทักษ์บุรเขต ”
๘๒. พระปลัด สายชล วัดไร่แตงทอง/กำแพงแสน/นครปฐม ” พระครูปฐมจินดากร ”
๘๓. พระมหาเหวียง ป.ธ. ๔ วัดหนองยาว/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูสุตาภิวัฒน์ ”
๘๔. พระปลัด สำราญ วัดบ้านทุ่ง/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูเกษมคชรักษ์ ”
๘๕. พระปลัด ประสาร วัดนางาม/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” พระครูโสภณกาญจนเขต ”
๘๖. พระครูสมุห์ ทองยุ้ย ธ. วัดวังโพธิการาม/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูโพธิกาญจนธรรม ”
๘๗. พระครูปลัด สมควร วัดหนองหูช้าง/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” พระครูประโชติกาญจนธรรม ”
๘๘. พระครูสังฆรักษ์ จรัญ วัดเขาถ้ำกรวย/เมืองราชบุรี ” พระครูสถิตญาณคุณ ”
๘๙. เจ้าอธิการเด่นดวง วัดถ้ำเขาไม้รวก/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูวิสิฐสาธุการ ”
๙๐. พระครูธรรมธร สุทัศน์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดลครทำ/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูสุตวุฒินันท์ จร.ชอ.
๙๑. พระมหาทวีบูลย์ ป.ธ.๓ พธ.บ. วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” พระครูปริยัตยานุสิฐ ”
๙๒. พระอธิการประสิทธิ์ ป.ธ. ๕ วัดจักรสีห์/เมืองสิงห์บุรี ” พระครูนิวัตสิริธรรม ”
๙๓. พระครูปลัด ปรีชา ป.ธ. ๔ พธ.ม. วัดโพธิ์งาม/สรรพยา/ชัยนาท ” พระครูชัยสุตาภรณ์ ”
๙๔. พระครูสมุห์ สมบัติ วัดเขามะกอก/บางละมุง/ชลบุรี ” พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ ”
๙๕. พระมหาปัญญา ป.ธ. ๖ วัดทุ่งสีหลง/ดอนตูม/นครปฐม ” พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ”
๙๖. พระมหาสถาพร ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดถ้ำเขาแหลม/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูสุตวรกาญจน์ ”
๙๗. พระสมุห์ สุทธิพงษ์ ธ. วัดหนองปรือ/เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูวุฒิสารสิริคุณ ”
๙๘. พระครูใบฎีกา เสถียร ป.ธ. ๓ วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์/บางซื่อ/กรุงเทพฯ ” พระครูสถิตปริยัติวงศ์ จร.ชท.
๙๙. พระครูปลัด จรูญ วัดกันตทาราราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” พระครูประโชติธรรมารักษ์ ”
๑๐๐. พระอธิการสุธีร์ วัดเกียรติประดิษฐ์/ราษฎร์บูรณะ/กรุงเทพฯ ” พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ ”
๑๐๑. พระปลัด ดำรงค์ วัดบางขุนเทียนกลาง/จอมทอง/กรุงเทพฯ ” พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ ”
๑๐๒. พระอธิการบุญส่ง วัดศาลากุล/ปากเกร็ด/นนทบุรี ” พระครูธรรมคุณากร ”
๑๐๓. พระอธิการพิมพ์ วัดต้นเชือก/บางใหญ่/นนทบุรี ” พระครูเกษมจริยคุณ ”
๑๐๔. พระอธิการทวีป วัดคลองเจ้า/ไทรน้อย/นนทบุรี ” พระครูพิมลธรรมประยุต ”
๑๐๕. พระครูสมุห์ น้อย วัดบางกะดี/เมืองปทุมธานี ” พระครูปทุมรัตนคุณ ”
๑๐๖. พระอธิการสุนทร วัดสุทธาวาส/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี ” พระครูสุทธาภิรมย์ ”
๑๐๗. พระสมุห์ ชาตรี วัดแสวงสามัคคีธรรม/คลองหลวง/ปทุมธานี ” พระครูวิจิตรธรรมวิธาน ”
๑๐๘. พระครูปลัด ไทรทอง วัดตำหรุ/เมืองสมุทรปราการ ” พระครูสุธรรมวิธาน ”
๑๐๙. พระปลัด วินัย วัดชังเรือง/พระประแดง/สมุทรปราการ ” พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ ”
๑๑๐. พระอธิการสมาน วัดพระแก้ว/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูประกาศรัตนคุณ ”
๑๑๑. พระครูใบฎีกา วิเชียร วัดกระโดงทอง/เสนา/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวัชรสุวรรณากร ”
๑๑๒. พระอธิการสมนึก วัดโพธิ์เผือก/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุทธิกิจจากร ”
๑๑๓. พระครูวินัยธร ธวัชชัย วัดขนอน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโสภณธรรมวิบูล ”
- ๔ -
๑๑๔. พระใบฎีกา ชัชวาลย์ วัดท่าตอ/มหาราช/พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประโชติภัทรคุณ จร.ชท.
๑๑๕. พระปลัด ประกอบ วัดอัมพวา/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุกิจจาภิวัฒน์ ”
๑๑๖. พระอธิการเอนก วัดบ้านช้าง/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูนิวิฐสารธรรม ”
๑๑๗. พระปลัด เนตร วัดขนอนเหนือ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโกศลวัฒนคุณ ”
๑๑๘. พระอธิการประจวบ วัดหัวหิน/ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูประยุตสิริธรรม ”
๑๑๙. พระครูปลัด ประเสริฐ วัดสุธาดล/เมืองอ่างทอง ” พระครูวิจิตรถิรธรรม ”
๑๒๐. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดทองเลื่อน/แสวงหา/อ่างทอง ” พระครูสุวรรณกิจสุนทร ”
๑๒๑. พระสมุห์ อำนวย วัดบางจักร/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” พระครูวิสิฐอาจารวัตร ”
๑๒๒. พระสมุห์ สมเกียรติ วัดสิทธาราม/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” พระครูปัญญาสิทธิวรวัตร ”
๑๒๓. พระอธิการคมกริช วัดเจ้าบุญเกิด/ไชโย/อ่างทอง ” พระครูวิวัฒน์ปุญญากร ”
๑๒๔. พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ วัดสว่างอารมณ์/ป่าโมก/อ่างทอง ” พระครูโอภาสศรัทธาคุณ ”
๑๒๕. พระครูปลัด สมพงษ์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/หนองแค/สระบุรี ” พระครูพิศาลสรวัฒน์ ”
๑๒๖. พระใบฎีกา ณะชัย วัดโคกเสลา/บ้านหมอ/สระบุรี ” พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์ ”
๑๒๗. พระสมุห์ วินัย วัดบางกง/วิหารแดง/สระบุรี ” พระครูพิบูลโชติธรรม ”
๑๒๘. พระอธิการพิชัย วัดทุ่งดินขอ/หนองแค/สระบุรี ” พระครูพิมลธรรมรัตน์ ”
๑๒๙. พระใบฎีกา สมศักดิ์ วัดคลองบุญ/หนองโดน/สระบุรี ” พระครูปัญญาวรานุโยค ”
๑๓๐. พระสมุห์ จำรัส วัดสาธุประชาสรรค์/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี ” พระครูประทีปสาธุกิจ ”
๑๓๑. พระสมุห์ สมหวัง วัดหนองเขื่อนช้าง/เมืองสระบุรี ” พระครูสิทธิสรวัฒน์ ”
๑๓๒. พระอธิการใจ วัดหนองหลัว/หนองแซง/สระบุรี ” พระครูสุทธิศีลคุณ ”
๑๓๓. พระอธิการเฟี้ยม วัดอ้อมแก้ว/ดอนพุด/สระบุรี ” พระครูปิยมงคลธรรม ”
๑๓๔. พระมหาอารักษ์ ป.ธ. ๓ วัดบ้านม่วง/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” พระครูกันตธรรมารักษ์ ”
๑๓๕. พระครูปลัด ธวัช ธ. วัดหนองมนต์น้อย/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” พระครูวิจิตรธรรมธัช ”
๑๓๖. พระอธิการอดุลย์ วัดซับกระทิงวราราม/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” พระครูวิบูลธรรมานันท์ ”
๑๓๗. พระอธิการพิทักษ์ วัดหนองถ้ำ/เมืองลพบุรี ” พระครูวิจิตรธรรมนันท์ ”
๑๓๘. พระอธิการทวี วัดตะเคียน/เมืองลพบุรี ” พระครูโสภิตสีลาภรณ์ ”
๑๓๙. พระอธิการปรีชา วัดเขาลังพัฒนา/โคกสำโรง/ลพบุรี ” พระครูสุนทรปรีชากิจ ”
๑๔๐. พระอธิการสงัด ธ. วัดถ้ำช้าง/เมืองลพบุรี ” พระครูสันตยาธิคุณ ”
๑๔๑. พระอธิการฟ้อน วัดหนองจาน/ท่าหลวง/ลพบุรี ” พระครูพิมลจิตตารักษ์ ”
๑๔๒. พระอธิการไพโรจน์ วัดพงษ์สุวรรณวราราม/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” พระครูอินทกิจวิบูลย์ ”
๑๔๓. พระมหาอุกกฤษฎ์ ป.ธ. ๔ วัดสกุณาราม/สรรคบุรี/ชัยนาท ” พระครูชัยสุตากร ”
๑๔๔. พระสมุห์ คมกฤช วัดช่องลม/สรรคบุรี/ชัยนาท ” พระครูชัยบุญเขต ”
๑๔๕. พระอธิการพรหม วัดส่องคบ/เมืองชัยนาท ” พระครูเมตตาชยานุยุต ”
๑๔๖. พระอธิการอำนาจ วัดคลองธรรม/หันคา/ชัยนาท ” พระครูประภากรวรธรรม ”
๑๔๗. พระอธิการสงวน วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม/มโนรมย์/ชัยนาท ” พระครูโพธิกิจวิบูล ”
๑๔๘. พระอธิการบุญส่ง วัดห้วยพระจันทร์/หนองฉาง/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยวรวัฒน์ ”
๑๔๙. พระอธิการปัญญา วัดหนองแก/เมืองอุทัยธานี ” พระครูอุทัยปัญญาคุณ ”
๑๕๐. พระอธิการสมพงษ์ วัดป่าศรัทธาธรรม/ลานสัก/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยวนานุรักษ์ ”
๑๕๑. พระอธิการชัชวาล วัดทับเจริญ/บ่อทอง/ชลบุรี ” พระครูประภัสร์กิตติวรรณ ”
๑๕๒. พระปลัด ธีรศักดิ์ วัดป่ายุบ/สัตหีบ/ชลบุรี ” พระครูสังฆการบุรพทิศ ”
- ๕ -
๑๕๓. พระอธิการสงบ วัดท่ากระดาน/พนัสนิคม/ชลบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร จร.ชท.
๑๕๔. พระวินัยธร กิตติชัย วัดพิมพฤฒาราม/พนัสนิคม/ชลบุรี ” พระครูบวรกิตติวัฒน์ ”
๑๕๕. พระปลัด สมภพ วัดราษฎร์นิยมธรรม/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูสาธิตกิตติญาณ ”
๑๕๖. พระอธิการบุญรอด วัดหุบบอนวนาราม/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูสุทธิวัตรวิมล ”
๑๕๗. พระอธิการสุริยนต์ วัดนาเขื่อน/เมืองชลบุรี ” พระครูบรรหารสีลานุวัตร ”
๑๕๘. พระอธิการสุทธิพงษ์ ธ. วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส/บางละมุง/ชลบุรี ” พระครูปัญญาสารโสภณ ”
๑๕๙. พระปลัด สมศักดิ์ วัดหนองเขิน/บ้านบึง/ชลบุรี ” พระครูวิสาลธรรมทัศน์ ”
๑๖๐. พระอธิการสวิน วัดคลองมงคล/บ้านค่าย/ระยอง ” พระครูอมรเขมาภิราม ”
๑๖๑. พระปลัด เจริญ วัดบึงตากาด/วังจันทร์/ระยอง ” พระครูวิเศษศุภกิจ ”
๑๖๒. พระใบฎีกา พงศ์วุฒิ วัดหนองโบสถ์/บ้านฉาง/ระยอง ” พระครูสังวรญาณวงศ์ ”
๑๖๓. พระอธิการสำราญ วัดคลองป่าไม้/แกลง/ระยอง ” พระครูเกษมกิจโกศล ”
๑๖๔. พระใบฎีกา อุ้ง วัดคลองยายดำ/แหลมสิงห์/จันทบุรี ” พระครูจันทบุรานุรักษ์ ”
๑๖๕. พระครูสังฆรักษ์ มนัส วัดโพธิ์ทอง/เมืองจันทบุรี ” พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ”
๑๖๖. พระอธิการนุช วัดสนธิ์ทองวังใหม่/นายายอาม/จันทบุรี ” พระครูสุวรรณสันติพัฒน์ ”
๑๖๗. พระครูสมุห์ ประทุม วัดตรอกนองล่าง/ขลุง/จันทบุรี ” พระครูพิสุทธิ์ธรรมากร ”
๑๖๘. พระอธิการสุด วัดวังกระทิง/โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี ” พระครูมงคลปัจจันตเขต ”
๑๖๙. พระครูใบฎีกา วันชัย วัดสะพานหิน/เมืองตราด ” พระครูกิตติวัฒน์ธำรง ”
๑๗๐. พระใบฎีกา เล็ก วัดมาบใหญ่/เขาสมิง/ตราด ” พระครูอรุณภัทราจาร ”
๑๗๑. พระครูปลัด ศิริ วัดห้วยพลู/นครชัยศรี/นครปฐม ” พระครูมงคลสุทธิกิจ ”
๑๗๒. พระมหาวินัย ป.ธ.๔ วัดหัวโพธิ์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณสุตธาดา ”
๑๗๓. พระครูสังฆรักษ์ วิชิต วัดอู่ทอง/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณธำรงคุณ ”
๑๗๔. พระอธิการหอม วัดเนินพระปรางค์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูปัญญาอุภัยวงศ์ ”
๑๗๕. พระอธิการสมบูรณ์ วัดวังหว้า/สามชุก/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณเขมาภิรัต ”
๑๗๖. พระสมุห์ จันทร์ วัดดอนไฟไหม้/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณยติวงศ์ ”
๑๗๗. พระอธิการบุญชู วัดโคกยายเกตุ/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” พระครูเขมาจารพิพัฒน์ ”
๑๗๘. พระอธิการทองพูล วัดวังพลับเหนือ/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” พระครูเกษมวรการ ”
๑๗๙. พระอธิการสมภพ วัดหนองสลักได/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี ” พระครูวิรุฬห์วรธรรม ”
๑๘๐. พระครูใบฎีกา สังเวย วัดอินทราวาส/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูกิตติวัฒนากร ”
๑๘๑. พระอธิการเย็น วัดสระดอนรี/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณสรานุรักษ์ ”
๑๘๒. พระมหาทองดี ป.ธ. ๔ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม/พนมทวน/กาญจนบุรี ” พระครูดิลกสุตคุณ ”
๑๘๓. พระอธิการสำรวม วัดเขาเข้เทพนิมิตรวนาราม/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูมงคลสังวรธรรม ”
๑๘๔. พระปลัด ไล้ วัดห้วยนาคราช/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” พระครูวิบูลจิตตารักษ์ ”
๑๘๕. พระอธิการสมศักดิ์ วัดโป่งโกวนาราม/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนธรรมานุรักษ์ ”
๑๘๖. พระใบฎีกา จินดา วัดสำนักคร้อ/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ” พระครูสังวรกาญจนธรรม ”
๑๘๗. พระครูปลัด สมพงษ์ วัดเขาคีรีวงศ์/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูวรธรรมาภิรัต ”
๑๘๘. พระอธิการฉลอม วัดจันทร์หงาย/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนฐิติญาณ ”
๑๘๙. พระครูใบฎีกา ธนะวัฒน์ วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” พระครูมงคลธนวัฒน์ ”
๑๙๐. พระอธิการนุภาพ วัดโป่งรี/บ่อพลอย/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนวรธรรม ”
๑๙๑. พระอธิการนิพนธ์ วัดยางขาว/สังขละบุรี/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนกิจจานุรักษ์ ”
- ๖ -
๑๙๒. พระปลัด คำพร วัดนพเก้าทายิการาม/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี เป็น พระครูวรกาญจนารักษ์ จร.ชท.
๑๙๓. พระครูวินัยธร ธรรมนูญ วัดเขาสามชั้น/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ ”
๑๙๔. พระครูสมุห์ ฉลวย วัดสวนส้ม/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” พระครูสาครวิมลกิจ ”
๑๙๕. พระครูปลัด จงรักษ์ วัดน่วมกานนท์/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูสาครพัฒนกิจ ”
๑๙๖. พระครูสมุห์ มาลัย วัดบางขุด/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูสาครเกษมธรรม ”
๑๙๗. พระมหาชัยวัฒน์ ป.ธ. ๔ วัดโป่งยอ/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูอุทัยคีรีรักษ์ ”
๑๙๘. พระครูธรรมธร หลอด วัดปลักแรด/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ ”
๑๙๙. พระใบฎีกา ประชุม วัดธรรมวิโรจน์/เมืองราชบุรี ” พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ ”
๒๐๐. พระปลัด สุธีร์ ธ. วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์/เมืองราชบุรี ” พระครูสุธีวรากร ”
๒๐๑. พระอธิการนิคม วัดลำพระ/บ้านคา/ราชบุรี ” พระครูนิวิฐธรรมานันท์ ”
๒๐๒. พระอธิการปัญญา วัดนครทิพย์/โพธาราม/ราชบุรี ” พระครูโสภณมงคลกิจ ”
๒๐๓. พระปลัด ทวี วัดตาลเรียง/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ ”
๒๐๔. พระอธิการคเนย์ วัดห้วยเทพประทานพร/สวนผึ้ง/ราชบุรี ” พระครูสุขุมสมณวัฒน์ ”
๒๐๕. พระปลัด สุนทร วัดหนองตาฉาว/ท่ายาง/เพชรบุรี ” พระครูสุนทรวชิรธรรม ”
๒๐๖. พระอธิการสมควร วัดระหารน้อย/บ้านลาด/เพชรบุรี ” พระครูวัชรธรรมาภรณ์ ”
๒๐๗. พระครูสังฆรักษ์ ทวิช วัดโพธิ์งาม/เขาย้อย/เพชรบุรี ” พระครูพิจิตรโพธิธรรม ”
๒๐๘. พระใบฎีกา นิตย์ วัดวังจันต์/แก่งกระจาน/เพชรบุรี ” พระครูพิพัฒน์วัชรกิจ ”
๒๐๙. พระใบฎีกา วิรพงศ์ วัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์/บางคนที/สมุทรสงคราม ” พระครูสมุทรวรวงศ์ ”
๒๑๐. พระครูใบฎีกา เรืองยุทธ วัดพวงมาลัย/เมืองสมุทรสงคราม ” พระครูสมุทรสุทธิวัตร ”
๒๑๑. พระอธิการสังเวียน วัดบ้านใหม่/สามร้อยยอด/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูวิสุทธิสังวรกิจ ”
๒๑๒. พระอธิการประสาร วัดหนองจอก/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูวีรศาสน์สุนทร ”
๒๑๓. พระปลัด ประทีป วัดเขาน้อย/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูพินิจสิทธิธรรม ”
๒๑๔. พระครูปลัด ลิ้มฮุยเซียง วัดไตรรัตนาราม/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” พระครูวิเทศรัตนธรรม ”
๒๑๕. พระครูสมุห์ ตาล วัดมงคลรัตนาราม/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” พระครูรัตนธรรมวิเทศ ”
๒๑๖. พระครูใบฎีกา เฉลิมชัย วัดธรรมสาทิส/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” พระครูวีรธรรมวิเทศ ”
๒๑๗. พระปลัด ปพน วัดชัยมงคล/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” พระครูกิตติธรวิเทศ ”
๒๑๘. พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐/สาธารณรัฐอินเดีย ” พระครูรัตนพุทธิวิเทศ ”
๒๑๙. พระอธิการสุเมธ วัดปัตมสุคันธวิหาร/สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ” พระครูปทุมธีรากร ”
๒๒๐. พระอธิการพิทักษ์พงศ์ ธ. วัดคีรีวงศาราม/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูอดุลธรรมพิทักษ์ จร.ชต.
๒๒๑. พระสมุห์ สุรกานต์ ธ. วัดเวฬุวัน/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูประจักษ์ปัญญาคม ”
๒๒๒. พระครูวินัยธร สุจินต์ วัดมหาบุศย์/สวนหลวง/กรุงเทพฯ ” พระครูพิทักษ์รัตนพิมล รจร.
๒๒๓. พระประจวบ วัดศิริเสาธง/บางเสาธง/สมุทรปราการ ” พระครูสมถวิกรม ”
๒๒๔. พระประยูร วัดกำมะเชียร/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” พระครูขันติสารโสภิต ”
๒๒๕. พระปลัด เซ่ง วัดนิโครธาราม/มาเลเซีย ” พระครูนิโครธสิริธร ”
๒๒๖. พระมหาธรรมนูญ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดเรืองยศสุทธาราม/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” พระครูปริยัตยานุกูล ผจร.
๒๒๗. พระครูปลัด ทวี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต/สายไหม/กรุงเทพฯ ” พระครูวุฒิธรรมานุกิจ ”
๒๒๘. พระครูสมุห์ ประทีป วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/พระโขนง/กรุงเทพฯ ” พระครูวิบูลวรานุกิจ ”
๒๒๙. พระมานิตย์ วัดสะพาน/คลองเตย/กรุงเทพฯ ” พระครูพิพิธวรกิจจานุการ ”
๒๓๐. พระครูปลัด ถนอมศิลป์ ธ. วัดผ่องพลอยวิริยาราม/บางนา/กรุงเทพฯ ” พระครูวิริยานุวัตร ”
- ๗ -
๒๓๑. พระครูธรรมธร สุชาติ วัดบางเพ็งใต้/มีนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปุณณธรรมานุโยค ผจร.
๒๓๒. พระครูสมุห์ กุหลาบ วัดพระไกรสีห์/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” พระครูวิบูลกิจจานุการ ”
๒๓๓. พระบุญเชิด วัดใหม่หญ้าไทร/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูพิศิษฎ์บุญสาร ”
๒๓๔. พระปลัด ประภาส วัดเขารักษ์/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนคีรีรักษ์ ”
๒๓๕. พระครูวินัยธร ยอด วัดอ้อมน้อย/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร ” พระครูอนุกิจโสภณ ”
๒๓๖. พระสมุห์ สมยศ วัดกลางวังเย็น/บางแพ/ราชบุรี ” พระครูโสภณอาจารวัตร ”
๒๓๗. พระสมุห์ วันชัย ธ. วัดประชุมพลแสน/สวนผึ้ง/ราชบุรี ” พระครูสุนทรพลญาณ ”
๒๓๘. พระปลัด ทองพูน ป.ธ. ๔ ธ. วัดราษฎร์นิมิต/ท่ายาง/เพชรบุรี ” พระครูธีรธรรมานันท์ ”
๒๓๙. พระปลัด ธวัฒชัย วัดเขาตะเครา/บ้านแหลม/เพชรบุรี ” พระครูอาทรวรวัฒน์ ”
- ๘ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ
๒๔๐. พระครูวิมลสันติธรรม วัดพุทธสันติธรรม/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น จจ.
๒๔๑. พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ ป.ธ.๖ พธ.บ.) วัดราชสิงขร/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” จล.ชอ.
๒๔๒. พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล) วัดอินทาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๒๔๓. พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ (อนันต์) วัดชัยมงคล/บางละมุง/ชลบุรี ” ”
๒๔๔. พระครูอนุกูลกาญจนกิจ (บุญเพิ่ม ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดเทวสังฆาราม/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๒๔๕. พระครูนันทสิริคุณ (สุด) วัดลำเหย/ดอนตูม/นครปฐม ” ทป.จอ.ชพ.
๒๔๖. พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์) วัดเวฬุวนาราม/ดอนเมือง/กรุงเทพฯ ” จข.ชพ.
๒๔๗. พระครูสุศีลคุณาธาร (สุวิน) ธ. วัดปทุมทอง/สามโคก/ปทุมธานี ” จอ.ชพ.
๒๔๘. พระครูปัญญาประโชติ (พายัพ) วัดห้วยโรง/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” ”
๒๔๙. พระครูอุเทศธรรมโสภณ (บุญส่ง) วัดสว่างอารมณ์/สว่างอารมณ์/อุทัยธานี ” ”
๒๕๐. พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ) วัดนอก/เมืองชลบุรี ” ”
๒๕๑. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” ”
๒๕๒. พระครูปัญญาวัชราธร (ชวน) วัดเขาปากช่อง/ท่ายาง/เพชรบุรี ” ”
๒๕๓. พระครูขจิตธรรมโสภณ (ขจี) ธ. วัดสุขสำราญ/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๒๕๔. พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ) วัดตุ๊กตา/นครชัยศรี/นครปฐม ” ทป.จอ.ชอ.
๒๕๕. พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก) วัดเตย/ปากเกร็ด/นนทบุรี ” จอ.ชอ.
๒๕๖. พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป.ธ. ๓ พธ.ม.) วัดพิชิตปิตยาราม/ธัญบุรี/ปทุมธานี ” ”
๒๕๗. พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน) วัดนพรัตนาราม/หนองเสือ/ปทุมธานี ” ”
๒๕๘. พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย) ธ. วัดปัญจทายิกาวาส/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” ”
๒๕๙. พระครูวิริยโสภิต (ส่วน) วัดพระปรางค์/บางระจัน/สิงห์บุรี ” ”
๒๖๐. พระครูอุดมวิสุทธิธรรม (สุชาติ) วัดสามัคคีรังสรรค์/หนองฉาง/อุทัยธานี ” ”
๒๖๑. พระครูสุวรรณสันติคุณ (ละม้าย) วัดท่าเตียน/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” ”
๒๖๒. พระครูพิบูลสุวรรณาภรณ์ (บุญช่วย) วัดบ้านสูตร/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๒๖๓. พระครูปิยธนาทร (วิษณุ) ธ. วัดอมรินทราราม/เมืองราชบุรี ” ”
๒๖๔. พระครูสมุทรทิวากรคุณ (วีรศักดิ์) วัดปากน้ำ/อัมพวา/สมุทรสงคราม ” ”
๒๖๕. พระครูสุเทพวรารักษ์ (ช่วง) วัดเทพชุมนุม/รัฐเคดาห์/มาเลเซีย ” ”
๒๖๖. พระครูโสภณพิพัฒนาภรณ์ (จรินทร์) ธ. วัดเขาไผ่/บ้านบึง/ชลบุรี ” ทจอ.ชอ.
๒๖๗. พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ ป.ธ.๔) วัดมะนาว/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๒๖๘. พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต) วัดสาลี/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๒๖๙. พระครูโอภาสสมาธิคุณ (สุภาพ) วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชพ.วิ.
๒๗๐. พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย) ธ. วัดสระกะเทียม/เมืองนครปฐม ” ทผจล.ชพ.วิ.
๒๗๑. พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา ป.ธ.๖ พธ.ม.) วัดกัลยาณมิตร/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชพ.
๒๗๒. พระครูไพโรจน์สังฆาราม (จิรวัฒน์ ป.ธ.๖) วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๓. พระครูสิริสารกิจ (ปฐมโชค ป.ธ.๕) วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๔. พระครูสุตวิสุทธิคุณ (สอาด ป.ธ.๔ พธ.บ.) วัดสังข์กระจาย/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” ”
- ๙ -
๒๗๕. พระครูอนุกูลปริยัติกิจ (พรหมา ป.ธ.๔) วัดสร้อยทอง/บางซื่อ/กรุงเทพฯ เป็น ผจล.ชพ.
๒๗๖. พระครูพิสณฑ์วิหารกิจ (สมชาย ป.ธ.๔ ศน.บ.) ธ. วัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๗. พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ป.ธ.๓ ศน.บ.) วัดหัวลำโพง/บางรัก/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๘. พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ (ประพันธ์) วัดโพธินิมิตรฯ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๙. พระครูสารธรรมวิสุทธิ์ (ถวิล) ธ. วัดบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๐. พระครูปัญญาสารสุธี (ภิรมย์) ธ. วัดปทุมวนาราม/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๑. พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์ (มานะศักดิ์) ธ. วัดบุปผาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๒. พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์) วัดเทพธิดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๓. พระครูโสตถิธรรมาภรณ์ (โชคดี) ธ. วัดเขมาภิรตาราม/เมืองนนทบุรี ” ”
๒๘๔. พระครูวิมลธรรมธารี (วิโรจน์) ธ. วัดนิเวศธรรมประวัติ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๘๕. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ป.ธ.๔ พธ.ม.) วัดพระแท่นดงรัง/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ” ”
๒๘๖. พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป.ธ.๔ ศษ.บ.) วัดสุทธิวาตวราราม/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๒๘๗. พระครูวิเศษปริยัตยานุกูล (อินทร์ ป.ธ.๔) วัดเขาวัง/เมืองราชบุรี ” ”
๒๘๘. พระครูโสภณธรรมประสาธน์ (ณอังกูร) ธ. วัดธรรมิการาม/เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๒๘๙. พระครูสิทธิชัยวัฒน์ (เลิศรบ) วัดชัยฉิมพลี/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชพ.
๒๙๐. พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์) วัดโกมุทพุทธรังสี/ทวีวัฒนา/กรุงเทพฯ ” ”
๒๙๑. พระครูสุนทรบุญเขต (สงวน) วัดลานบุญ/ลาดกระบัง/กรุงเทพฯ ” ”
๒๙๒. พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา) วัดราษฎร์ประคองธรรม/บางใหญ่/นนทบุรี ” ”
๒๙๓. พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น) วัดใหญ่ชัยมงคล/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๙๔. พระครูวิศาลพัฒนกิจ (ศุภมิตร) วัดลาดบัวหลวง/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๙๕. พระครูศรีสุตากร (อภิชาต ป.ธ.๖ พธ.ม.) วัดกลางบางพระ/นครชัยศรี/นครปฐม ” ”
๒๙๖. พระครูกิตติวัฒน์ (มาโนช) ธ. วัดชุมนุมศรัทธา/บางเลน/นครปฐม ” ”
๒๙๗. พระครูนิมิตกัลยาณวัตร (เฉลิม) วัดเทพนิมิต/พุทธมณฑล/นครปฐม ” ”
๒๙๘. พระครูจารุวัฒนคุณ (เพ้ง) วัดหอมเกร็ด/สามพราน/นครปฐม ” ”
๒๙๙. พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน) วัดโพธิ์ท่าทราย/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๐๐. พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์ (ศักดิ์ดา ป.ธ.๓) ธ. วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” ”
๓๐๑. พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร์) วัดบ้านเลือก/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๓๐๒. พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย) วัดอ้ออีเขียว/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๓๐๓. พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล (ธวัชชัย) วัดศรัทธาธรรม/เมืองสมุทรสงคราม ” ”
๓๐๔. พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมมยตาราม/รัฐวูดดินวิลล์/สหรัฐอเมริกา ” ”
๓๐๕. พระครูวิเทศสิริธรรม วัดไทยไอซ์แลนด์/สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ” ”
๓๐๖. พระครูประภัศร์ธรรมวิเทศ วัดพุทธปทีป/สหราชอาณาจักร ” ”
๓๐๗. พระครูวัชรคุณาภรณ์ (เสน่ห์) วัดพุทธรังษีสแตนมอร์/เครือรัฐออสเตรเลีย ” ”
๓๐๘. พระครูวิธานสุตาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔ ศษ.บ.) วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชอ.
๓๐๙. พระครูวุฒิธรรมสาร (คำคูณ ป.ธ.๓) วัดราชนัดดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๐. พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ (บรรจง) วัดบุณยประดิษฐ์/บางแค/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๑ พระครูสุนทรโชตยานุวัตร (ปราโมทย์) วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
- ๑๐ -
๓๑๒. พระครูโสภิตกิจจานุกิจ (นพดล) วัดป่าโมก/ป่าโมก/อ่างทอง เป็น ผจล.ชอ.
๓๑๓. พระครูธรรมาภินันท์ (สุเทพ) ธ. วัดศรีสุริยวงศาราม/เมืองราชบุรี ” ”
๓๑๔. พระครูสุตวัฒนกิจ (สุวิทย์ ป.ธ. ๓) วัดภาวนาภิรตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชอ.
๓๑๕. พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี) วัดจันทร์ใน/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๖. พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์) วัดเพลง/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๗. พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย) วัดท่าพระ/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๘. พระครูโสภณวรคุณ (สนิท) วัดวรามาตยภัณฑสาราราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๙ พระครูวรเวทวิศิษฏิ์ (ประสิทธิ์) วัดราษฎร์นิยมธรรม/สายไหม/กรุงเทพฯ ” ”
๓๒๐. พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (ทองใบ) วัดหูช้าง/บางกรวย/นนทบุรี ” ”
๓๒๑. พระครูวุฒิการโกศล (วุฒิ) ธ. วัดท่าบันเทิงธรรม/บางใหญ่/นนทบุรี ” ”
๓๒๒. พระครูวิบูลสีลวัฒน์ (จำลอง) วัดบางหัวเสือ/พระประแดง/สมุทรปราการ ” ”
๓๒๓. พระครูโกมุทธรรมธาดา (ขีด) วัดบัวโรย/บางเสาธง/สมุทรปราการ ” ”
๓๒๔. พระครูสีลวัฒนคุณ (อาณัฐชัย) วัดเรือแข่ง/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๒๕. พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์) วัดโตนดเตี้ย/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๒๖. พระครูวิสุทธิกิตติวงศ์ (สุชัย) วัดญาณเสน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๒๗. พระครูประจิตรธรรมโชติ (กมล) วัดบางพาน/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” ”
๓๒๘. พระครูสุทธิคุณรังษี (ทอง) วัดรังษีสุทธาวาส/ศรีราชา/ชลบุรี ” ”
๓๒๙. พระครูสุภัททาจารคุณ (สิน) วัดละหารใหญ่/บ้านค่าย/ระยอง ” ”
๓๓๐. พระครูชลประชาพิพัฒน์ (ทองหยด) วัดชลประชาเทพนิมิต/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๓๑. พระครูกาญจนวัฒน์ (สุระพล ป.ธ.๔) วัดถ้ำพุทธาวาส/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๓๓๒. พระครูอดุลสาครกิจ (สาย) วัดบางปิ้ง/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๓๓๓. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์) วัดเขาช่องพราน/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๓๓๔. พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน) วัดพุทธบารมี/สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ” ”
๓๓๕. พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ) วัดธรรมคุณาราม/เกลั้ง/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” ”
๓๓๖. พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ) วัดบ่อเวฬุวนาราม/ขลุง/จันทบุรี ” รจอ.ชอ.
๓๓๗. พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์) วัดหนองทราย/หนองหญ้าไซ/สุพรรณบุรี ” ”
๓๓๘. พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์) วัดด่านช้าง/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๓๙. พระครูปริยัติกาญจนโสภณ (บุญจง ป.ธ.๔) วัดสมเด็จเจริญ/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” ”
๓๔๐. พระครูประกิตสังวรคุณ (สำรวม) วัดอ่างทอง/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๓๔๑. พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (เผื่อน) วัดกำแพง/บางขุนเทียน/กรุงเทพฯ ” ทป.จว.ชอ.
๓๔๒. พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง) วัดลำโพ/บางบัวทอง/นนทบุรี ” จต.ชอ.
๓๔๓. พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง) วัดดอนใหญ่/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” ”
๓๔๔. พระครูปัญญาวิรัช (วิรัช) วัดราษฎร์นิยม/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๔๕. พระครูปริยัติภัทรกิจ (ณัฐพงษ์ ป.ธ.๔ พธ.บ.) วัดเกาะ/โพธิ์ทอง/อ่างทอง ” ”
๓๔๖. พระครูไกรลาศวุฒิคุณ (แต้ม) วัดเขาไกรลาศ/หนองแซง/สระบุรี ” ”
๓๔๗. พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์ (ทวี) วัดหนองโพธิ์/วิหารแดง/สระบุรี ” ”
- ๑๑ -
๓๔๘. พระครูสังวรสิริธรรม (ประจวบ) วัดสร่างโศก/บ้านหมอ/สระบุรี เป็น จต.ชอ.
๓๔๙. พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร (บุญส่ง) วัดตะกุด/เมืองสระบุรี ” ”
๓๕๐. พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ) ธ. วัดพีระภูมาราม/เมืองลพบุรี ” ”
๓๕๑. พระครูอาภากรวิวัฒน์ (ฐิติพันธุ์) วัดพรหมรังษี/พัฒนานิคม/ลพบุรี ” ”
๓๕๒. พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ) วัดท่าหลวง/ท่าหลวง/ลพบุรี ” ”
๓๕๓. พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ. ๓) ธ. วัดเขาฆ้องชัย/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๓๕๔. พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ) วัดโกรกลึก/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๓๕๕. พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก) วัดเขาซก/หนองใหญ่/ชลบุรี ” ”
๓๕๖. พระครูสุนทรศีลวัตร (เสนาะ ป.ธ.๓) วัดตโปทาราม/ศรีราชา/ชลบุรี ” ”
๓๕๗. พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย) วัดธงหงษ์/เมืองระยอง ” ”
๓๕๘. พระครูประวิตธรรมโสภณ (สมุทร) วัดพลงไสว/แกลง/ระยอง ” ”
๓๕๙. พระครูวิบูลจันทโชติ (ประทีป) วัดสนามไชย/นายายอาม/จันทบุรี ” ”
๓๖๐. พระครูสุวรรณสารวิบูล (สนาน) วัดบุปผาราม/เมืองตราด ” ”
๓๖๑. พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย ป.ธ.๔ พธ.บ.) วัดสระสี่เหลี่ยม/ดอนตูม/นครปฐม ” ”
๓๖๒. พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ ป.ธ.๓ พธ.บ.) วัดวังเย็น/เมืองนครปฐม ” ”
๓๖๓. พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา ป.ธ.๓ พธ.บ.) วัดหนองดินแดง/เมืองนครปฐม ” ”
๓๖๔. พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร) วัดบางปลา/บางเลน/นครปฐม ” ”
๓๖๕. พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ ป.ธ.๖) วัดสารภี/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๖๖. พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป.ธ.๕) วัดปู่บัว/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๖๗. พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล) วัดหนองโรงรัตนาราม/สามชุก/สุพรรณบุรี ” ”
๓๖๘. พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์) วัดยาง/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” ”
๓๖๙. พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์ (บุญมี) วัดพุปลู/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๐. พระครูวุฒิกาญจนวัตร์ (คำพูล) วัดถ้ำองจุ/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๑. พระครูวรกาญจโนภาส (วรินทร์) วัดหวายเหนียว/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๒. พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ (นิวัฒน์) วัดหนองไก่ต่อ/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” ”
๓๗๓. พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร) วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม/จอมบึง/ราชบุรี ” ”
๓๗๔. พระครูพัชรคุณาทร (ศิริ) วัดต้นสน/บ้านแหลม/เพชรบุรี ” ”
๓๗๕. พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์) วัดข่อย/เมืองเพชรบุรี ” ”
๓๗๖. พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี) วัดไทร/บางคนที/สมุทรสงคราม ” ”
๓๗๗. พระครูวิมลกิจจานุรักษ์ (มนัส ป.ธ.๓) วัดมะขาม/เมืองปทุมธานี ” ทป.จต.ชท.
๓๗๘. พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ) วัดหอมศีล/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” จต.ชท.
๓๗๙. พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์) วัดเจริญธรรม/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๘๐. พระครูสรนันทโสภิต (ประสม) วัดวังแพ/แก่งคอย/สระบุรี ” ”
๓๘๑. พระครูพิพัฒน์คีรีวงศ์ (ศรีนวล) วัดคีรีวง/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี ” ”
๓๘๒. พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ) วัดสิงห์ทอง/เมืองลพบุรี ” ”
๓๘๓. พระครูโพธิกิจจานุกูล (บุญทำ) วัดโพธาราม/สรรคบุรี/ชัยนาท ” ”
- ๑๒ -
๓๘๔. พระครูโสภณพัฒนวิชัย (บุญช่วย) วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง/สรรคบุรี/ชัยนาท เป็น จต.ชท.
๓๘๕. พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด) ธ. วัดป่าสัก/มโนรมย์/ชัยนาท ” ”
๓๘๖. พระครูประจักษ์คุณาภรณ์ (จรัญ) วัดป่ายุบ/วังจันทร์/ระยอง ” ”
๓๘๗. พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์) วัดสระพัง/กำแพงแสน/นครปฐม ” ”
๓๘๘. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง) วัดไร่เกาะต้นสำโรง/เมืองนครปฐม ” ”
๓๘๙. พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชฏฐ์ ป.ธ.๓) วัดธัญญวารี/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี ” ”
๓๙๐. พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย) วัดทองประดิษฐ์/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๙๑. พระครูสาครคุณาภรณ์ (สมชาย) วัดหนองนกไข่/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร ” ”
๓๙๒. พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฎ์) วัดท่าสุวรรณ/เมืองราชบุรี ” ”
๓๙๓. พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน) วัดทองมงคล/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๓๙๔. พระครูอาทรบุญกิจ (บุญรอด ป.ธ.๕) วัดน้อยนางหงษ์/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” จร.ชอ.
๓๙๕. พระครูสิริรัตนวิมล (วิชิต ป.ธ.๔) วัดแก้วแจ่มฟ้า/บางรัก/กรุงเทพฯ ” ”
๓๙๖. พระครูธีรปัญญากร (สมัย) วัดประชาศรัทธาธรรม/บางซื่อ/กรุงเทพฯ ” ”
๓๙๗. พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม) วัดจำปา/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ ” ”
๓๙๘. พระครูไพจิตรพัฒนาทร (สมพงษ์) วัดปลายคลองขุนศรี/ไทรน้อย/นนทบุรี ” ”
๓๙๙. พระครูปทุมอรรถสุนทร (โฉม) วัดตำหนัก/สามโคก/ปทุมธานี ” ”
๔๐๐. พระครูสาทรวิหารกิจ (มานพ) วัดหนามแดง/บางพลี/สมุทรปราการ ” ”
๔๐๑. พระครูวิจิตรสุตธรรม (มานิตย์ ป.ธ.๔) วัดบ้านม้า/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๔๐๒. พระครูพิศาลบุญญาภินันท์ (บุญมาก) วัดห้วยจรเข้/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๔๐๓. พระครูนิเทศธรรมรส (ไพฑูรย์) วัดโล่ห์สุทธาวาส/เมืองอ่างทอง ” ”
๔๐๔. พระครูสังวรธรรโมภาส (เสนาะ) วัดเพชร/เสาไห้/สระบุรี ” ”
๔๐๕. พระครูวิสุทธิญาณวัฒน์ (ธนกัลป์) ธ. วัดป่าศรีอุทุมพร/มวกเหล็ก/สระบุรี ” ”
๔๐๖. พระครูคัมภีรปัญญาคุณ (สุวัฒน์) ธ. วัดถ้ำเขาปรางค์/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” ”
๔๐๗. พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์) ธ. วัดรัมภาราม/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” ”
๔๐๘. พระครูอุทานโชติวัฒน์ (เชิงชาญ) วัดมโนราช/หนองขาหย่าง/อุทัยธานี ” ”
๔๐๙. พระครูสุนทรธรรมรังสี (สมชาย) วัดรังสีสุนทร/สัตหีบ/ชลบุรี ” ”
๔๑๐. พระครูคีรีธรรมสุนทร (สินสมุทร) วัดห้วงหิน/แกลง/ระยอง ” ”
๔๑๑. พระครูวิกรมสังฆกิจ (สมบัติ) วัดปากน้ำแขมหนู/ท่าใหม่/จันทบุรี ” ”
๔๑๒. พระครูเมตตาวิสารัท (วิทยา) วัดป่าภาวนาสุนทร/เขาสมิง/ตราด ” ”
๔๑๓. พระครูสุวรรณสุทธิวัตร (สุรพล) วัดหนองตาสาม/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” ”
๔๑๔. พระครูสุวรรณภัทราภรณ์ (ไพฑูรย์) วัดตรอกตาโพธิ์/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” ”
๔๑๕. พระครูวิสิฐสุวรรณาภรณ์ (พิสิฐ) วัดใหม่พิบูลย์ผล/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” ”
๔๑๖. พระครูโสภณสถิตธรรม (จักรพันธ์) ธ. วัดชายคลองแปด/สามชุก/สุพรรณบุรี ” ”
๔๑๗. พระครูสุตกาญจนสิทธิ์ (อัมพร ป.ธ.๔) วัดบ้านทอง/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” ”
๔๑๘. พระครูกาญจนขันติคุณ (สังวน) วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” ”
๔๑๙. พระครูประทีปกาญจนธรรม (สมชาย) วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี/เมืองกาญจนบุรี ” ”
- ๑๓ -
๔๒๐. พระครูสุกิจกาญจนากร (สุเทพ) วัดห้วยยาง/ห้วยกระเจา/กาญจนบุรี เป็น จร.ชอ.
๔๒๑. พระครูกาญจนธรรโมภาส (สมสันต์) ธ. วัดลิเจีย/สังขละบุรี/กาญจนบุรี ” ”
๔๒๒. พระครูสิริรัตนวงศ์ (สิทธิพงษ์ ป.ธ.๔ พธ.บ.) วัดรับน้ำ/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๔๒๓. พระครูปัญญาภินันท์ (สำราญ) วัดดาวลอย/ปากท่อ/ราชบุรี ” ”
๔๒๔. พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์) วัดท่าเรือ/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” ”
๔๒๕. พระครูศาสนกิจจานุรักษ์ (ประโยชน์) ธ. วัดหนองปากชัฏ/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” ”
๔๒๖. พระครูจันทรคุณ (จันทร์) ธ. วัดเหนือบางแพ/บางแพ/ราชบุรี ” ”
๔๒๗. พระครูโกวิทวชิรากร (หวัน) วัดธรรมาราม/ท่ายาง/เพชรบุรี ” ”
๔๒๘. พระครูวิโรจน์สมุทรคุณ (วิโรจน์) วัดบางคณฑีนอก/บางคนที/สมุทรสงคราม ” ”
๔๒๙. พระครูประกาศธรรมรส (มนัส) วัดสมอโพรง/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๔๓๐. พระครูสถิตรัตนธรรม (สุเทพ) วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม/ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๔๓๑. พระครูวิบูลวรวัตร (ธีระ) วัดแก้วกระจ่าง/แสวงหา/อ่างทอง ” จร.ชท.
๔๓๒. พระครูอาทรพิมลกิจ (นำพล) วัดท่าศาลา/เมืองลพบุรี ” ”
๔๓๓. พระครูอนุกูลธรรมภาณี (กิตติ) วัดหนองบัว/เมืองจันทบุรี ” ”
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

สิริวรรณ ขุวิเศษ
ชอบลวดลายชื่อ
 
สิริวรรณ ขุวิเศษ [49.48.211.xxx] เมื่อ 8/02/2013 10:24
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าคณะตำบล


พระครูสังวรสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหมอ
เจ้าอาวาสวัดสร่างโศก


พระครูอุปถัมภ์ปิยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง


พระครูวินัยธรสนอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโคกกุ่ม

พระครูเวชคามธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านครัว
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมอ


พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
 
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สถิติ
เปิดเมื่อ19/03/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม167307
แสดงหน้า210922